MFP: Modificarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscale | Proiect OUG

69

Luni, 2 iunie 2014, Ministerul Finanțelor Publice a publicat pentru consultare publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscale. Prin proiectul de OUG se propune modificarea OG 92/2013 – Codul de procedură fiscală și OUG 29/2011 – eșalonarea la plată.

Proiectul de OUG introduce posibilitatea emiterii si comunicarii actelor administrative fiscale si a altor acte procedurale (notificari, instiintari, certificate de atestare fiscala, etc.) si in forma electronica.
De asemenea, proiectul de act normativ prevede transmiterea, in format electronic, de catre ANAF, la solicitarea altor autoritati publice, a documentelor privind situatia fiscala a contribuabililor. Astfel, nu va mai fi necesara deplasarea contribuabilului pentru preluarea si depunerea documentelor solicitate de autoritatile publice. De exemplu, in anul 2013, administratiile fiscale au eliberat contribuabililor aproximativ 5,5 milioane de adeverinte de venit tiparite.

Pentru persoanele fizice, se creeaza baza legala in vederea dezvoltarii procedurilor de utilizare a altor instrumente de identificare decat certificatul digital calificat, respectiv, cele de tip utilizator parola, telefon mobil, digipass sau alte dispozitive stabilite ulterior la nivel de ordin al ministrului. Aceste mijloace de comunicare electronica vor putea fi folosite si de catre administratia locala in relatia cu contribuabilul.

MFP prezintă în Nota de fundamentare următoarele modificări propuse:

I. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

1. Având în vedere importanţa evitării declanşării unei acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru, se propune reglementarea unei excepţii în privinţa obligaţiei de desemnare a unui împuternicit de către contribuabilii care au obligaţii declarative şi nu au un domiciliu fiscal în România. Această excepţie urmează a viza în primul rând rezidenţii statelor membre UE, dar şi persoanele care sunt rezidente în state semnatare a unor convenţii, acorduri  şi orice alte instrumente juridice internaţionale la care România este parte, dacă respectivele documente conţin reglementări privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi recuperarea creanţelor fiscale.

2. În scopul creşterii gradului de informatizare a activităţilor desfăşurate de organele fiscale, stimularea depunerii prin mijloace electronice a declaraţiilor, cererilor şi a altor documente pe care contribuabilii le depun la organele fiscale precum şi dezvoltarea unui sistem de comunicare electronică între contribuabili şi organele fiscale şi în ceea ce priveşte comunicarea către contribuabili a actelor administrative fiscale şi a oricăror alte acte procedurale (notificări, înştiinţări, certificate de atestare fiscală, etc), se propune:

– reglementarea posibilităţii emiterii şi comunicării actelor administrative fiscale şi în formă electronică. Pentru aceasta, actele vor fi semnate cu semnătura electronică extinsă a Ministerului Finanţelor Publice (în cazul actelor emise de organele fiscale din cadrul ANAF) sau cu semnătură electronică extinsă a autorităţii administraţiei publice locale (în cazul actelor emise de compartimentele de specialitate din cadrul unităţilor administrativ teritoriale);

– reglementarea posibilităţii contribuabililor de a transmite la organele fiscale cereri ori alte acte procedurale utilizând mijloacele de transmitere la distanţă

– reglementarea unor reguli care să stabilească nu numai aceaste posibilităţi, ci şi condiţiile în care ele se realizează, în special cele referitoare la identificarea contribuabililor în mediul electronic.

3. În vederea eliminării barierelor administrative, se propune reglementarea posibilităţii organului fiscal de a transmite, inclusiv în format electronic, la solicitarea altor autorităţi publice, documentele privind situaţia fiscală a unui contribuabil. Astfel, în acest caz, întrucât solicitarea este efectuată în scopul soluţionării unei cereri a contribuabilului adresată autorităţii solicitante, nu se justifică acordul contribuabilului în cauză. Prin implementarea măsurii, contribuabilul nu mai este obligat să se deplaseze iniţial la administraţia fiscală pentru obţinerea documentului care îi atestă situaţia fiscală, acesta fiind obţinut chiar de instituţia în cauză, de regulă în format electronic.

II. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată 

1. Se propune includerea creanţelor stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare ANAF în sfera de aplicare a eşalonărilor la plată, astfel încât,  vor constitui obiect al eşalonării toate obligaţiile de plată existente în evidenţa organului fiscal la data emiterii certificatului de atestare fiscală.

2. Reglementarea situaţiilor în care contribuabilul solicită înlocuirea sau redimensionarea garanţiei, iar soldul sumelor rămase din eşalonare este inferior plafonului reglementat de ordonanţă (de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 lei în cazul persoanelor juridice). Astfel, se propune ca în aceste situaţii, organul fiscal să procedeze la eliberarea garanţiilor, întrucât contribuabilii aflaţi în situaţii similare care solicită eşalonarea sumelor al căror cuantum este sub plafon, nu trebuie să depună garanţii.

3. Având în vedere că pe perioada eşalonării la plată pot să se nască şi alte categorii de obligaţii fiscale, care pot fi împovărătoare datorită cuantumului lor, se propune completarea dispoziţiilor referitoare la modificarea deciziei de eşalonare la plată, în sensul includerii în eşalonare,  a umătoarelor obligaţii fiscale:

– obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată, inclusiv obligaţiile fiscale datorate de contribuabil, pe care acesta, din cauza unor dificultăţi financiare nu le poate achita integral la termenele de plată;

– diferenţele de obligaţii fiscale stabilite prin declaraţii rectificative;

– creanţele stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în situaţia în care transmiterea creanţelor se efectuează pe perioada derulării eşalonării la plată;

– obligaţiile fiscale rămase nestinse după soluţionarea deconturilor.

De asemenea, pentru a preveni eventuale situaţii de utilizare abuzivă a dreptului de eşalonare care ar periclita colectarea creanţelor fiscale, se propune limitarea modificării deciziei de eşalonare la plată, de cel mult două ori pe anul de eşalonare.

4.  Totodată, se propun şi dispoziţii tranzitorii care să clarifice situaţia cererilor de eşalonare în curs de soluţionare sau a cererilor de menţinere a eşalonării la plată soluţionate favorabil contribuabilului şi pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut de lege pentru achitarea obligaţiilor fiscale-condiţie.

5. Se propune anularea impozitului pe venitul agricol, proporţional cu gradul de calamitate constatat, pentru contribuabilii care au desfăşurat în anul 2013 activităţi agricole individual sau în asociere şi care au suferit pierderi de venit urmare unor factori externi.

        IV. Se propune ca plăţile efectuate în contul de venituri al bugetului local 21.03.02.17 „Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici”,  până la intrarea în vigoare a Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, să stingă obligaţiile fiscale datorate la bugetul de stat de contribuabil pentru venitul din activitatea independentă respectivă, în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  înregistrate în evidenţele fiscale ale ANAF, cu data efectuării plăţii acestora în contul administraţiilor locale, astfel încât pentru perioada dintre data plăţii şi data stingerii obligaţiei, contribuabilul nu datorează accesorii. Prin implementarea acestei măsuri se restabileşte o situaţie fiscală reală şi corectă a acestor contribuabili care nu din vina lor au ajuns în situaţia de a figura cu restanţe la plată în evidenţele fiscale ale ANAF cu toate că au realizat plăţile potrivit unei alte prevederi legale în vigoare.

Referințe anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă  – publicat în data de 02.06.2014
Notă de fundamentare

- Publicitate -