Comunicare electronică între organele fiscale şi contribuabili, modificări aduse Codului de procedură fiscală

80

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale cuprinde o serie de modificări aduse O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modificări ce vizează în principal, următoarele aspecte :

I. A fost reglementată excepţia de la obligaţia de desemnare a unui împuternicit cu domiciliul fiscal în România de către următoarele categorii de contribuabili :
– contribuabilii care au rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv al Spaţiului Economic European.
– contribuabilii care au rezidenţa într-un stat care este parte a unui instrument juridic internaţional semnat de România şi care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal.

II. În scopul dezvoltării unui sistem de comunicare electronică între organele fiscale şi contribuabili a fost introdusă posibilitatea emiterii şi comunicării actelor administrative fiscale şi în formă electronică.

Actul administrativ fiscal emis în formă electronică trebuie să conţină aceleaşi elemente ca şi cel emis pe suport hârtie, cu excepţia semnăturii persoanelor împuternicite ale organului fiscal şi a ştampilei acestuia. Actul va fi semnat cu semnătura electronică extinsă a Ministerului Finanţelor Publice, bazată pe un certificat calificat.

Actul administrativ fiscal emis în format electronic se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere şi comunicare.

III. Se reglementează transmiterea, în format electronic, de către organele fiscale din cadrul A.N.A.F., la solicitarea altor instituţii publice efectuată în scopul soluţionării unei cereri a unei persoane fizice sau juridice, a informaţiilor cu privire la situaţia fiscală a persoanei în cauză. Această măsură a fost luată pentru a se evita deplasarea contribuabililor pentru preluarea şi depunerea documentelor solicitate de alte autorităţi publice.

IV. S-a introdus posibilitatea de transmitere de către contribuabili la organul fiscal a cererilor, înscrisurilor sau a oricăror documente fiscale şi prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă. În acest caz, data depunerii documentelor este data înregistrării acestora, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de registratura electronică a Ministerului Finanţelor Publice sau a autorităţii administraţiei publice, după caz.

Se defineşte noţiunea de registratură electronică prin care se înţelege sistemul electronic de înregistrare şi tranzacţionare a documentelor şi a informaţiilor primite sau emise de organul fiscal prin mijloace electronice.

V. Noile reglementări creează baza legală pentru utilizarea de către persoanele fizice a altor instrumente de identificare în mediul electronic decât certificatul digital calificat. Persoanele fizice vor putea folosi instrumente de identificare de tip utilizator parolă, telefon mobil, digipass ori alte dispozitive stabilite prin ordin al ministrului. Aceste instrumente de identificare vor putea fi folosite de către persoanele fizice şi în relaţia cu administraţia publică locală.

- Publicitate -

1 COMENTARIU