MFP: Rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare – PROIECT OUG

97

Ministerul Finanţelor Publice a publicat proiectul primei rectificări bugetare. Proiectul de Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare a fost publicat online pe mfinante.ro.

Bugetul de stat pe anul 2015 a fost aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014. În temeiul art. 6 din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai târziu până la data de 30 noiembrie.

Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, dispune la art. 23 că orice rectificare a bugetului de stat trebuie să aibă în vedere concluziile raportului semestrial privind situaţia economică şi bugetară publicat, precum şi opinia Consiliului Fiscal cu privire la acesta.

MFP a publicat Raportul privind situaţia economică şi bugetară pe primele şase luni ale anului 2015 (Anexa 1 , Anexa 2 , Anexa 3) Concluziile raportului sunt:
• Pentru prima dată de la integrarea României în Uniunea Europeană în primul semestru al anului se înregistrează excedent bugetar;
• Excedent primar de 1,4% din PIB pe primele 6 luni ale anului 2015;
• Veniturile bugetare încasate din economia internă superioare programului de încasări cât și încasărilor din perioada similară a anului anterior;
• Colectare îmbunătățită a veniturilor bugetare (veniturile din economia internă au crescut cu 0,5 puncte procentuale ca raport în PIB comparativ nivelul înregistrat în semestrul I 2014);
• Datoria guvernamentală conform metodologiei UE s-a situat la data de 31 mai 2015 la un nivel de 38,1% din PIB în scădere față de nivelul de 39,8% din PIB cât s-a înregistrat la sfârșitul anului 2014;
• Execuția pe primul semestru se remarcă printr-o evoluție pozitivă care a permis acomodarea reducerii TVA la alimente cu 9% și majorarea alocațiilor pentru copii si a altor măsuri aprobate în primul semestru cu încadrarea în ținta de deficit anuală;
• Ordonatorii principali de credite ar trebui să își intensifice eforturile în implementarea programelor cu finanțare externa nerambursabilă și cheltuirea efectiva a fondurilor alocate cu aceasta destinație.

Veniturile, precum și cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 4.461,1 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat se menține nemodificat ca valoare nominală, respectiv 13.004,1 milioane lei iar ca pondere în PIB crește de la 1,83% la 1,86%, urmare a modificării nivelului PIB estimat pe anul 2015.

Potrivit Notei de fundamentare, prin proiectul de act normativ se propune modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2015, astfel:

1. Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2015.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2015, se majorează pe sold cu suma de 287,1 milioane lei.

Influenţele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

 • Impozitul pe profit: se majorează cu 810,7 milioane lei pe fondul creşterii încasărilor realizate în primul semestru al anului 2015 și al evoluției principalilor indicatori macroeconomici;
 • Impozitul pe venit se majorează cu 762,4 milioane lei pe fondul creşterii încasărilor realizate în primul semestru al anului 2015 și al evoluției principalilor indicatori macroeconomici. Din această influenţă, suma de 463,4 milioane lei reprezintă cote defalcate din impozitul pe venit alocate bugetelor locale;
 • Impozitele şi taxele pe proprietate se diminuează cu 549,8 milioane lei ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr.11/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
 • Taxa pe valoare adaugată se diminuează cu suma de 252,6 milioane lei. Estimările sunt influențate negativ de impactul aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal dar și pozitiv de creșterea încasărilor în primul semestru al anului 2015 și evoluției principalilor indicatori macroeconomici. Din această influenţă suma de 1.309,5 milioane lei reprezintă sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată alocate bugetelor locale;
 • Accizele se majorează cu 268,3 milioane lei pe fondul creşterii încasărilor realizate în primul semestru al anului 2015;
 • Veniturile nefiscale se majorează cu 627,2 milioane lei ca urmare a evoluției încasărilor realizate în primul semestru al anului 2015.

Cheltuielile bugetului de stat anul 2015, se majorează, pe sold, cu suma de 1.121,7 milioane lei.

Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

 • Cheltuielile de personal cresc cu 594,2 milioane lei pentru plata tranșei a III-a din titlurile executorii pentru drepturile salariale obținute în instanță, asigurarea plății integrale a drepturilor salariale stabilite pentru anul 2015;
 • Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 56,9 milioane lei, în principal pentru cheltuieli de întreținere și funcționare ale misiunilor diplomatice, instanțe judecătorești, Agenția Națională de Administrare Fiscală, misiuni specifice Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Informații Externe;
 • Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se diminuează pe sold cu 1.531,9 milioane lei. Prin rectificare se propune alocare de fonduri în principal pentru transferuri de echilibrare către bugetele de asigurări sociale concomitent cu majorarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru funcționarea Institutului Național de Cercetare ”Cantacuzino”, pentru sistemul penitenciar, achiziționarea de module ATI standard și transferuri pentru acțiuni de sănătate și investiții la spitale. De asemenea, au fost cuprinse 41,6 milioane lei reprezentând sumele aferente cotelor din taxe pe jocurile de noroc;
 • Alte transferuri se majorează cu 213,0 milioane lei;
 • Cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu 1.305,4 milioane lei în principal pentru plata alocației de stat pentru copii majorată, asigurarea pensiilor de serviciu pentru: personalul aeronautic, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, precum și pentru plata indemnizaţiilor majorate pentru persoanele persecutate din motive politice și entice, veterani și văduve de război;
 • Alte cheltuieli cresc cu 556,5 milioane lei pentru hotărâri CEDO, despăgubiri aferente procesului de restituire a proprietăților și sume pentru restaurarea unităților de cult;
 • Fondurile de rezervă se majorează cu 100,0 milioane lei;
 • Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă scad cu 169,0 milioane lei;

Influenţele pe principalii ordonatori de credite ai bugetului de stat se prezintă astfel:

b1) din bugetul de stat, sume suplimentare au fost propuse a fi alocate pentru:

 • Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale: +711,9 milioane lei;
 • Ministerul Afacerilor Interne: +565,7 milioane lei, din care principalele alocări: 305,3 milioane lei pentru asigurarea drepturilor salariale, 253,3 milioane lei pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
 • Ministerul Finanțelor Publice: +530,3 milioane lei, în principal pentru hotărâri CEDO și despăgubiri aferente procesului de restituire a proprietăților;
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +305,0 milioane lei din care suma de 288,0 milioane lei pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, iar suma de 17,0 milioane lei pentru plata despăgubirilor civile;
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice se majorează cu 1.222,0 milioane lei, în principal pentru plata alocațiilor de stat pentru copii majorate, a  pensiilor și indemnizațiilor, concomitent cu  diminuarea transferurilor de echilibrare către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj cu 1.073,8 milioane lei,  influența per sold fiind de +148,1 milioane lei;
 • Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: +121,0 milioane lei alocați în principal pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: +64,6 milioane lei în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a Deciziei Comisiei Europene nr.3722/2014 de excludere de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de România în cadrul programului de sprijin de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală SAPARD;
 • Ministerul Afacerilor Externe: +55,0 milioane lei pentru plata drepturilor salariale, cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea centralei ministerului și a misiunilor diplomatice, deschiderea și operaționalizarea a noi consulate, precum şi pentru achiziționarea de autoturisme ;
 • Ministerul Justiției: +43,7 milioane lei pentru plata drepturilor salariale, cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea instanțelor judecătorești și majorarea subvenției pentru sistemul penitenciar;
 • Ministerul Public: +43,5 milioane lei pentru plata drepturilor salariale, cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea parchetelor și cheltuieli de capital;
 • Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice: se majorează per sold cu 40,3 milioane lei, în principal pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare ”Cantacuzino” .

b2) diminuări ale bugetelor ordonatorilor principali de credite, între care menţionăm, în principal:

 • Ministerul Transporturilor: se diminuează per sold cu suma de -985,0 milioane lei prin diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 1.000 milioane lei la titlul 56 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” și prin suplimentarea prevederilor bugetare cu suma de 14 milioane lei la titlul 81 ”Rambursări de credite externe”. Suma de 175,4 milioane lei la titlul 55 ”Alte transferuri” și suma de 110,6 milioane lei la titlul 65 ”Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” se redistribuie pentru asigurarea sumei de 100 milioane lei la titlul 58 ”Asistență socială” pentru decontarea facilităţilor şi gratuităţilor de transport acordate diferitelor categorii sociale și a sumei de 179,4 milioane lei la titlul 51 ”Transferuri între unități ale administrației publice” pentru asigurarea, în principal, a reparațiilor curente la infrastructura rutieră;
 • Ministerul Sănătății: se diminuează per sold cu 613,9 milioane lei, din care -792,3 milioane lei transferuri către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, și se suplimentează sumele destinate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu 138,3 milioane lei, și investițiilor la spitale destinate în principal secțiilor de terapie intensivă, cu 43,8 milioane lei.

2 .Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se majorează la venituri cu suma de 694,0 milioane lei, la cheltuieli cu suma de 202,2 milioane lei, cu un excedent de 491,8 milioane lei.

3. Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 53,5 milioane lei.

Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015 se majorează per sold cu 53,5 milioane lei în principal pentru medicamente cu și fără contribuție personală (158 milioane lei) și asigurarea plății concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, și se diminuează fondurile destinate unor proiecte cu finanțare externă nerambursabilă la care stadiul de implementare nu impune mobilizarea sumelor.

4. Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată către bugetele locale cu suma de 1.309,5 milioane lei astfel:

 • suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti cu suma de 501,2 milioane lei, pentru:
 1. a) finanţarea cheltuielilor determinate de plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect:

– acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, devenite executorii până la 31 decembrie 2014;

– tranşa aferentă anului 2016, tranşa aferentă celui de-al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, precum şi tranşa aferentă celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie, în condiţiile art. 35 alin. (1) – (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014.

 1. b) plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din municipiul București.
 • suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cu suma de 20,8 milioane lei, pentru plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;
 • suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 787,5 milioane lei, astfel:
 1. a) suma de 787,4 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale care în anul 2015 au primit sume totale de echilibrare mai mici decât cele repartizate inițial în anul 2014;
 2. b) suma de 60 mii lei se alocă judeţului Constanţa, potrivit prevederilor art.4 alin.(2^1), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.274/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor aferente funcţionării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a posturilor de prim ajutor în sezonul 2015 pe plajele cu destinaţie turistică de pe raza comunei 23 August.
 3. 5. Efectuarea de redistribuiri în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite.
 4. 6. Menținerea deficitului bugetului general consolidat în sumă absolută la nivelul de 13.004 milioane lei. Ca pondere în PIB acesta crește de la 1,83% la 1,86% urmare a modificării nivelului PIB estimat pe anul 2015.

Referinţe anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă – publicat în data de 24.07.2015
Notă de fundamentare
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6

- Publicitate -