Măsuri privind salariile bugetarilor part-time și persoanelor scutite de impozit – PROIECT OUG

203

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe mfinante.ro proiectul de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare.  Ministerul Finantelor precizează că este necesară emiterea acestei Ordonanțe de urgență pentru a se asigura stabilitatea locurilor de muncă pentru angajații care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit în baza art. 60 din Codul fiscal și asigurarea condițiilor necesare pentru ca salariile nete ale acestor categorii de angajați să nu fie diminuate începând cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a prevederilor OUG 79/2017 (transferul contribuțiilor).

Măsurile propuse sunt temporare, actul normativ va avea o aplicabilitate temporară (12 luni).

Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de OUG, măsurile propuse sunt:

Acordarea pentru personalul plătit din fonduri publice, angajat în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial, căruia îi sunt aplicabile prevederile alin. (51) al art. 146 și ale alin. (5^1) al art. 168 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a unei sume al cărei cuantum se stabilește astfel încât să se menţină în plată cuantumul net acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2017, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Suportarea de la bugetul de stat a unei părți din contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă aflate în derulare la data de 31 decembrie 2017 și care se încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Codul fiscal, respectiv:

  1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat
  2. persoanele fizice care desfăşoară activităţii de creare de programe pentru calculator;
  3. persoanele fizice care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare;
  4. persoanele fizice care desfăşoară activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an.

De asemenea măsura se aplică inclusiv  persoanelor, din categoriile enumerate mai sus, pentru care  se modifică  raportul de munca, respectiv: detașare , suspendare sau încetare, precum și pentru angajații ai căror angajatori se află în stare de insolvență.

Prin măsura propusă se urmărește asigurarea venitului net pentru aceste categorii de angajații la același nivel pe care l-au avut pentru luna decembrie 2017, fără ca angajatorii acestora să fie obligați să facă un efort financiar suplimentar pentru acești angajați în raport cu ceilalți angajați care nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii.

Măsura este condiționată de efectuarea de către angajator a transferului sarcinii fiscale a contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, ca urmare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017, respectiv efectuează majorarea venitului salarial brut cu cel puțin  20% față de nivelul din luna decembrie 2017 pentru angajații beneficiari ai acestei măsuri.

Pentru aceste persoane, al căror venit salarial brut este majorat cu cel puțin  20% față de nivelul din luna decembrie 2017, angajatorii determină nivelul contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate, datorate potrivit prevederilor Codului fiscal, prin aplicarea cotelor de 25% și, respectiv 10% la venitul brut majorat.

Contribuțiile sociale astfel determinate, se rețin din venitul brut, după cum urmează:
– contribuția de asigurări sociale (CAS) datorată, se reține integral;
– contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), se reține parțial, în raport cu CASS datorată, astfel încât venitul salarial net obtinut pentru luna decembrie 2017 sa fie mentinut si pentru anul 2018.

Venitul salarial brut din luna decembrie 2017, în funcție de care se determină venitul brut pentru care se aplică suportarea de la bugetul de stat a unei părți din CASS datorată, este format din salariul de încadrare şi elementele de natura veniturilor salariale care se acordă în fiecare lună, conform contractului individual de muncă, valabil în luna decembrie 2017, care constituie bază de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii.

CASS reținută din venitul brut al lunii curente de către angajator se determină ca diferenţă între venitul brut şi următoarele:

  1. a) CAS, calculată și reținută de către plătitorul de venit, potrivit prevederilor Codului fiscal și,
  2. b) venitul salarial net corespunzător venitului brut prevăzut în contractul individual de muncă, aflat în derulare la data de 31 decembrie 2017.

Suma reprezentând diferența pozitivă dintre CASS  datorată și calculată potrivit prevederilor Codului fiscal și CASS reținută potrivit proiectului de act normativ, se se stabilește de către angajator și se evidențiază distinct ca sumă dedusă în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Declarația formular 112).

Exemplu:
Venit brut – decembrie 2017:                       10.000 lei
Contribuții sociale obligatorii- angajat:               1.650 lei
CAS (10,5%)                                                   1.050 lei
CASS (5,5%)                                                   550 lei
Șomaj (0,5%)                                                  50 lei
Venit net:                                                        8.350 lei

Venit brut 2018 :                                           12.000 lei
[10.000 lei + 10.000 lei x 20% (venit brut 2017 majorat cu 20%)]
Contribuții sociale obligatorii, DATORATE de angajat: 4.200 lei, din care:
CAS   datorată (25%)                                        3.000 lei
CASS datorată (10%)                                        1.200 lei
CASS REȚINUTĂ:                                              650 lei [12.000 lei – 3.000 lei 8.350 lei = 650 lei (venit brut 2018 –CAS- venit  net decembrie 2017)]
Diferență CASS dedusă de la bugetul de stat:  550 lei [ 1.200 lei – 650 lei (CASS datorată – CASS reținută)]
Venit net:  8.350 lei

Măsurile propuse prin actul normativ sunt aplicabile veniturilor din salarii și asimilate salariilor relizate de categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Codul fiscal, pentru care scadența obligației de plată reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de anagajat și reținută de angajator, intrevine după intrarea în vigoare, pe o perioadă de 12 luni.

Totodată,  prin prezentul proiect de act normativ sunt reglementate și aspectele de natură procedurală respectiv:

  • modalitatea de stabilire a diferenței de CASS suportată de la bugetul de stat, respectiv prin calcularea și înscrierea acesteia, distinct, în Declarația 112 depusă de angajator, la termenul prevăzut de lege;
  • modalitatea de alocare, de la bugetul de stat a difernței de CASS, precum și modalitatea de transmitere a informațiilor către CNAS;
  • modalitatea de verificare de către ANAF, a diferenței de CASS suportată de la bugetul de stat, stabilită de angajator în Declarația 112, respectiv, pe baza unei analize de risc specifice;
  • modalitatea de stabilire a CASS datorat în situațiile în care venitul brut lunar este mai mic decât salariul lunar minim brut pe țară.

In vedereaa alocării de la bugetul de stat a sumei deduse din Declarația 112, organele fiscale centrale transmit informatic unităților Trezoreriei Statului cuantumul acesteia. Aceste sume sunt transmise din sistemul de gestiune a declarațiilor fără a intra în evidența fiscală pe plătitori, având în vedere faptul că organele fiscale centrale sunt abilitate să colecteze obligația de plată reținută la sursă de angajator și ramasă de plată in sarcina acestuia.

De subliniat că, suportarea de la bugetul de stat a diferenței de CASS se realizează și în cazul în care, pe perioada de aplicare (12 luni) contribuabilul corectează, această sumă, prin declarație rectificativă sau organul fiscal constată că suma trebuia să fie mai mare.

În schimb, dacă suma suportată de la bugetul de stat trebuia să fie mai mică și aceasta este corectată de contribuabil prin declarație rectificativă sau stabilită de organul fiscal, se recuperează, la bugetul de stat, angajatorul fiind obligat la plata diferenței în minus și a accesoriilor potrivit Codului de procedură fiscală.

Măsurile propuse prin actul normativ nu se aplică în următoarele cazuri:

a) în situația în care, potrivit acordului de voință al părților, în cadrul perioadei prevăzută la art. II alin. (1) din proiectul de act normativ este diminuat nivelul venitului salarial brut astfel încât condiția de la alin. (1) din proiect nu mai este îndeplinită;

b) pe perioada în care contractul individual de muncă este suspendat potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) în cazul contractelor individuale de muncă cărora le sunt aplicabile dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

d) în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

PROIECT OUG: 
Proiect Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare – publicat în data de 06.02.2018
Nota de fundamentare

- Publicitate -