Măsuri fiscal – bugetare – PROIECT OUG

665

Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publica proiectul de OUG privind unele măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative. Proiectul cuprinde o serie de măsuri fiscale precum şi modificări/derogări cu privire la următoarele acte normative:

 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018,
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

Potrivit notei de fundamentare, modificările propuse prin proiectul de OUG sunt:

1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin (41) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, unitățile administrativ-teritoriale pot solicita, în cursul anului 2018, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 450.000 mii lei, pentru finanțarea unor cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece.

Unitățile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, şi numai dacă la data depunerii documentației nu prezintă restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare. Documentele in vederea contractării împrumutului se depun până la data de 29 noiembrie 2018 la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice.

Pentru unitățile administrativ-teritoriale care nu pot asigura sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de funcționare a bugetelor locale se impune crearea unui temei legal pentru extinderea categoriilor de cheltuieli ce se pot finanța din excedentul bugetului local.

2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Titlul II – Impozitul pe profit

Pentru contribuabilii care au implementat schimbarea politicilor contabile aplicabile instrumentelor financiare, ca urmare a IFRS 9, adoptat prin Regulamentul (UE) 2016/2027 al Comisiei Europene, se propune aplicarea acelorași principii/reguli fiscale care s-au aplicat inițial la transpunerea IRFS ca bază a contabilității. Astfel, pentru sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din alte ajustări, ca urmare a implementării reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară ca bază a contabilităţii, cu excepţia sumelor care provin din actualizarea cu rata inflaţiei, se aplică următorul tratament fiscal:

 1. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care s-a acordat deducere reprezintă elemente similare veniturilor;
 2. sumele care reprezintă elemente de natura veniturilor înregistrate potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară reprezintă elemente similare veniturilor, cu excepţia celor prevăzute la art. 23 şi art. 24;
 3. sumele care reprezintă elemente de natura cheltuielilor înregistrate potrivit reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară sunt considerate elemente similare cheltuielilor numai dacă acestea sunt deductibile în conformitate cu prevederile art. 25;
 4. sumele care provin din anularea unor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere nu reprezintă elemente similare veniturilor;
 5. sumele care provin din anularea unor venituri care au reprezentat venituri neimpozabile nu reprezintă elemente similare cheltuielilor.

Tot ca o consecință a implementării IFRS 9, se propune și completarea regulilor generale de determinare a rezultatului fiscal cu prevederi prin care, urmare aplicării opțiunii irevocabile de a recunoaște astfel titlurile de participare la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, contribuabilii tratează sumele reprezentând diferențe din evaluare/reevaluare care se regăsesc în debitul/creditul conturilor de rezerve, ca elemente similare cheltuielilor/veniturilor, după caz, dacă la data vânzării/cesionării nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 23 lit. i).

Titlul IV – Impozitul pe venit

Pentru bonificațiile care se acordă în anul 2018 se propun clarificări privind contribuabilii care beneficiază de bonificație. Astfel, pentru eliminarea situațiilor în care contribuabilii care realizează venituri impuse pe baza normelor anuale de venit sau pe baza câștigului net anual,  să nu beneficieze de bonificație la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, se completează textul astfel încât și aceste categorii de persoane  sa fie vizate de prevederea respectivă, după cum urmează:

a) pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul/câștigul net anual și/sau impozitul pe venitul anual, de plată;

b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit anual estimat declarat prin Declaratia unică şi plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual estimat și/sau impozitul pe venitul anual estimat, de plată.

Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată

Se propune extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru următoarele categorii:

– cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

– serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;

– dreptul de utilizare a facilităților sportive  ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. l);

– serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007.

Măsura are în vedere stimularea turismului în România, reducerea evaziunii fiscale, creșterea consumului intern și stimularea creșterii economice.

 1. Dispoziții referitoare la termene de plată și decizii de impunere ce privesc impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

Se introduc unele dispoziții tranzitorii referitoare la deciziile de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice fără venituri care au optat pentru plata contribuției, înainte de intrarea în vigoare a măsurilor implementate prin Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru situațiile în care aceste persoane optează să beneficieze de noile prevederi fiscale, mai avantajoase sau în cazul în care acestea se încaderază într-o altă categorie de persoane.

Astfel, se introduc dispoziții prin care se reglementează posibilitatea anulării obligațiilor de plată privind contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilite prin “Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”, aferente perioadei începând cu luna depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, sau începând cu luna depunerii notificării, inclusiv.

De asemenea, în situația în care persoanele fizice pentru care organul fiscal a emis de “Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal” conform prevederilor fiscale aplicabile înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, iar aceste persoane  nu își exprimă opțiunea de plată a contribuției prin depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul de depunere a acesteia, prevăzut de lege pentru anul fiscal 2019, respectiv 15 martie 2019, se introduc clarificări în ceea ce privește data până la care își produce efectele decizia de impunere. În acesată situație, “Decizia de impunere privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal” își produce efectele până la data de 15 martie 2019.

Se instituie noi termene de plată pentru impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru diferenţele de impozit și contribuții rămase de achitat, stabilite prin decizii de impunere anuală pentru perioada 2014-2017, și, totodată se încurajează plata cu anticipație a sumelor datorate pentru aceste perioade, prin introducerea unor bonificații la plată.

În cazul deciziilor de impunere anuală, emise de organul fiscal competent, pentru definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 și pentru definitivarea contribuției de asigurări sociale datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, termenul de plată pentru sumele stabilite de achitat,  prin aceste decizii, este 15 martie 2019.

Pentru plata cu anticipaţie a sumelor stabilite prin deciziile de impunere anuală, ce au în vedere definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 și definitivarea contribuției de asigurări socialedatorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral până la 15 decembrie 2018, inclusiv.  Valoarea bonificaţiei diminuează sumele de plată stabilite prin decizie.

În cazul deciziilor de impunere anuală, emise de organul fiscal competent, pentru definitivarea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plată pentru sumele stabilite de achitat,  prin aceste decizii, este 30 iunie 2019. Pentru plata cu anticipaţie a sumelor stabilite prin decizie de impunere ce au în vedere definitivarea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral până la 31 martie 2019, inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează sumele de plată stabilite prin decizie.

 1. În ceea ce privește Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.166/2015:

Este creat temeiul legal care permite ca, în cazul în care prin hotărâri definitive ale instanței de judecată se stabilește obligația de plată a unor sume, cu titlu de premiu la Loteria bonurilor fiscale, acestea să fie achitate de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale.

Pentru situațiile în care, prin hotărârea judecătorească definitivă prin care o persoană este stabilită drept câștigătoare la o extragere a Loteriei bonurilor fiscale,  nu este individualizată și suma de plată ce i se cuvine cu titlu de premiu, se reglementează modalitatea prin care se determină această sumă.

Se creează temeiul legal pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata sumelor stabilite de instanța de judecată cu titlu de premiu la Loteria bonurilor fiscale.

Se reglementează faptul că, premiile aferente unei extrageri, achitate câștigătorilor anterior emiterii unor hotărâri ale instanței de judecată rămase definitive, prin care se constată că o altă persoană are calitatea de câștigător la acea extragere, sunt premii definitive, întrucât o modificare retroactivă a situației rezultate la momentul finalizării perioadei de revendicare și a verificărilor efectuate de organul competent al A.N.A.F., în sensul diminuării cuantumului premiilor deja plătite și implicit al recuperării de la câștigători a diferenței plătită în plus, pe de o parte nu este imputabilă persoanelor în cauză, iar pe de altă parte, poate conduce la micșorarea impactului pozitiv pe care această măsură îl produce, prin scăderea încrederii populației.

 1. Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

 Modificările legislative propus a fi aduse OUG nr. 77/2014 prin prezentul proiect de Ordonanță de urgență vizează introducerea unor prevederi prin care  Ministerul Finanțelor Publice, în de furnizor de ajutor de stat, la emiterea angajamentelor legale să poată utiliza disponibilul de credite bugetare pe întreaga perioadă de valabilitate a schemelor de ajutor de stat și nu doar pe perioada  acoperită prin legile bugetare anuale, respectiv anul curent și 3 ani ulteriori.

 1. Completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Precizăm că și în anii anteriori au fost unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale care nu au utilizat integral sumele autorizate pentru a fi trase în acei ani, însă nu au solicitat CAÎL revizuirea autorizării acestora cauzând, astfel, imposibilitatea autorizării de trageri solicitate de alte unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, generând blocarea finanțării investițiilor publice de interes local derulate de alte unități administrativ-teritoriale.

Considerăm prioritară utilizarea finanțărilor rambursabile în derulare pentru a putea fi asigurată finanţarea continuării şi finalizării investiţiilor în curs de implementare, fiind necesară completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul determinării autorităților administrației publice locale de a disponibiliza sumele autorizate ca trageri pentru anul în curs astfel încât să poată fi alocate altor unități administrativ-teritoriale solicitante. Astfel, prin proiectul de act normativ se propune ca în cazul tragerilor din finanțările rambursabile contractate, a căror autorizare trebuie să se încadreze în limitele anuale, în condițiile legii, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligația, ca până la data de 15 august a fiecărui an, reprezentând data înregistrării la registratura Ministerului Finanțelor Publice, să transmită Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale o notificare care să cuprindă: sumele autorizate pentru anul în curs, sumele autorizate care vor fi trase până la sfârșitul anului, sumele autorizate ca trageri pentru anul în curs care sunt disponibilizate și reprogramarea tragerilor pentru anii următori.   Tragerile se reautorizează pentru anii următori pentru care există disponibil din plafoanele de trageri, în condițiile legii. Sumele disponibilizate pentru anul în curs se utilizează pentru autorizarea de trageri aferente altor finanțări rambursabile contractate de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale.

În cazul nerespectării acestei obligații, CAÎL anulează sumele autorizate ca trageri pentru anul în curs și netrase până la data de 31 august, conform ultimei raportări transmise de autoritățile administrației publice locale în baza art. 62 alin. (10) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora pe perioada utilizării şi rambursării împrumutului contractat/garantat, raportarea la Ministerul Finanţelor Publice a datelor privind datoria publică locală se efectuează lunar, în termen de 15 zile de la sfârşitul perioadei de raportare. Tragerile se reautorizează pentru anii următori pentru care există disponibil din plafoanele de trageri, în condițiile legii, iar sumele disponibilizate pentru anul în curs se utilizează pentru autorizarea de trageri aferente altor finanțări rambursabile contractate de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale.

Pentru anul 2018 se propune ca termenele precizate anterior, 15 și 31 august, să fie 15 și 31 octombrie 2018.

În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială nu utilizează până la sfârșitul anului sumele pe care le-a notificat către CAÎL, prin proiectul de act normativ se propune plata de către respectiva unitate/subdiviziune a unei penalități de 2% din suma notificată și netrasă. Obligația calculării și plății acestei penalități, până la data de 31 martie a anului următor, revine unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în cauză, suma încasată reprezentând venit la bugetul de stat.

Nestabilirea de urgenţă a unor astfel de măsuri poate conduce la:

 • înregistrarea de plăţi restante, daune, eventuale cheltuieli de judecată cauzate de neîndeplinirea de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a obligaţiilor contractuale faţă de societăţile executante ale lucrărilor de investiţii publice de interes local;
 • generarea de costuri suplimentare pentru bugetele locale (dobânzi şi comisioane majorate, plăţi de comisioane de angajament), ca urmare a solicitării către băncile finanţatoare a revizuirii clauzelor contractelor de credit în sensul extinderii perioadei de utilizare a creditelor;
 • probleme de natură socială întrucât societăţile executante ale lucrărilor de investiţii care nu îşi încasează sumele aferente lucrărilor executate nu pot efectua plata drepturilor salariale către proprii angajaţi;
 • neîncasarea la bugetul statului a sumelor reprezentând T.V.A. aferentă facturilor reprezentând contravaloarea lucrărilor executate în beneficiul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum şi a impozitelor aferente drepturilor salariale.

Neadoptarea în regim de urgenţă a prevederilor propuse prin prezentul act normativ conduce la blocarea implementării investiţiilor de interes pentru comunităţile locale.

Referinţe anexate:

Proiect OUG privind unele măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea unor acte normative – publicat în data de 29 septembrie 2018
Nota de fundamentare

- Publicitate -