ORDINUL nr. 1311/2008 din 25-04-2008 pentru aprobarea procedurii de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale

NOTA ACT:
Emitent: ministrul economiei si finantelor Publicat in MOf: nr. 340 din 2 mai 2008
Functie activa: abroga OMFP 2089/2006 Functie pasiva:
Cuprins: 4 articole, 3 anexe
Sumar continut: Ordinul abroga vechea procedura de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale. Procedura se aplica in situatia in care plata obligatiilor fiscale s-a efectuat in alt cont bugetar decat cel corespunzator sau datorita utilizarii unui cod fiscal eronat, si in situatia in care in contul bugetar, inclusiv in contul unic, au fost achitate si alte obligatii fiscale decat cele prevazute a se achita in contul respectiv.

TEXT ACT: – versiune initiala data 03-05-2008
ORDINUL nr. 1311/2008 din 25-04-2008 pentru aprobarea procedurii de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4)-(7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aproba Procedura de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale, prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Pentru efectuarea procedurii prevazute la alin. (1) se aproba formularele ale caror modele sunt cuprinse in anexele nr. 2 si 3.
(3) Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si organele fiscale subordonate acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.089/2006 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, se abroga.

Art. 4. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul economiei si finantelor, Catalin Doica secretar de stat
Bucuresti, 25 aprilie 2008
Nr. 1.311.

ANEXA Nr. 1
Procedura de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale

1.1. Indreptarea erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori se va face pe baza unei cereri depuse la organul fiscal competent, potrivit legii, conform prevederilor art. 114 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
1.2. Prezenta procedura de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de contribuabil se aplica in urmatoarele situatii:
a) plata obligatiilor fiscale s-a efectuat in alt cont bugetar decat cel corespunzator ori utilizand un cod fiscal eronat;
b) in contul bugetar, inclusiv in contul unic, au fost achitate si alte obligatii fiscale decat cele prevazute a se achita in contul respectiv;

2. Prin prezenta procedura se vor indrepta erorile materiale privind platile efectuate in conturi bugetare administrate de Ministerul Economiei si Finantelor – Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

3.1. Cererea trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) datele de identificare ale debitorului;
b) indicarea erorii ce urmeaza a fi indreptata;
c) modul in care va fi reconsiderata aceasta plata;
d) numarul si data documentelor prin care s-au stabilit ori s-au individualizat sumele de plata (titlurile de creanta) pentru care se solicita corectarea erorii materiale din documentul de plata;
e) numarul si data documentului prin care s-a efectuat plata initiala;
f) suma totala achitata prin documentul de plata initial;
g) data platii.
3.2. La cerere vor fi atasate: o copie a ordinului de plata, o copie a extrasului de cont, copii de pe titlurile de creanta si orice alte documente ce atesta eroarea produsa.
3.3. Organul fiscal va verifica in evidentele fiscale existenta erorilor semnalate de contribuabili, indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 1.2 si a celor de creditare a contului bugetar si de debitare a contului platitorului, urmand a se intocmi un referat cu propuneri de solutionare a cererii debitorului, respectiv de indreptare a erorilor din documentul de plata. Referatul va fi aprobat de catre conducatorul organului fiscal competent in administrarea contribuabilului, potrivit legii.
4.1. Dupa aprobarea referatului prevazut la pct. 3.3, organul fiscal competent va intocmi nota privind corectia erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale, al carei model este prevazut in anexa nr. 2, in 3 exemplare. Nota privind corectia erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale se aproba de conducatorul unitatii fiscale.
4.2. Nota privind corectia erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale se transmite unitatii de trezorerie si contabilitate publica, in vederea operarii corectiei in conturile bugetare corespunzatoare.
4.3. Unitatea de trezorerie si contabilitate publica efectueaza stornarea platii eronate si inregistrarea sumei in conturile bugetare corespunzatore cu data platii indicata in anexa nr. 2, inscrie pe cele 3 exemplare ale notei prevazute la pct. 4.1 data la care s-a efectuat aceasta operatiune si retine un exemplar, restituind organului fiscal competent doua exemplare.
4.4. Dupa solutionarea cererii contribuabilului, organul fiscal competent va transmite acestuia un exemplar al notei privind corectia erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale.
4.5. Prin exceptie de la prevederile pct. 1.2, in cazul erorilor materiale constand in virarea eronata a obligatiilor de plata la alta unitate de trezorerie si contabilitate publica decat cea la care trebuie achitata suma, cererea prevazuta la pct. 3.1 se depune la organul fiscal in a carui raza s-a efectuat plata eronata. In aceasta situatie, prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatea de trezorerie si contabilitate publica la care s-a efectuat plata eronata va completa, la rubrica „Data platii” din ordinul de plata pentru Trezoreria Statului prin care se efectueaza transferul sumei la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent, in scopul indreptarii erorii, data platii inscrisa in anexa nr. 2. Organul fiscal la care s-a efectuat plata eronata va transmite o copie a cererii depuse de debitor, inclusiv a anexelor la cerere, organului fiscal competent in administrarea debitorului, procedand la intocmirea referatului cu propuneri de solutionare a cererii debitorului.
4.6. Dupa efectuarea operatiunii de corectie in evidenta analitica pe platitori, organul fiscal competent va comunica debitorului, in cel mai scurt termen, modul de solutionare a cererii de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata.

5. Cererea debitorului de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata se va solutiona in termen de 45 de zile de la inregistrarea acesteia, conform prevederilor art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

6.1. Modificarea sau desfiintarea actelor administrative fiscale ca urmare a indreptarilor erorilor materiale din documentul de plata se va face potrivit dispozitiilor art. 47 si 48 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile pct. 46.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004.
6.2. In scopul anularii distribuirii sumelor achitate in contul unic, aferente unui ordin de plata, organele fiscale vor transmite unitatilor Trezoreriei Statului nota privind anularea operatiunilor de distribuire si de stingere a sumelor platite in contul unic, al carei model este prevazut in anexa nr. 3. Nota privind anularea operatiunilor de distribuire si de stingere a sumelor platite in contul unic se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se pastreaza la unitatea Trezoreriei Statului, iar un exemplar ramane la organul fiscal.
6.3. Pe baza documentului prevazut la pct. 6.2, unitatile Trezoreriei Statului vor reconstitui integral suma inscrisa in ordinul de plata initial, in contul din care s-a realizat distribuirea, prin stornarea operatiunii de distribuire a acestuia.
6.4. In cazul in care suma inscrisa in documentul de plata care face obiectul indreptarii erorilor materiale a fost transferata din contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire” in contul 22.47.03.02 „Venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat – contributii catre bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuire”, unitatile Trezoreriei Statului, in baza notei privind operatiunile de distribuire si de stingere a sumelor platite in contul unic, vor proceda la reconstituirea integrala a sumei in contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”, prin stornarea operatiunii de transfer.
6.5. Operatiunile de la pct. 6.3 si 6.4 se efectueaza in sistem informatic.
6.6. Sumele reconstituite potrivit prevederilor pct. 6.3 si 6.4, ramase in conturile unice dupa indreptarea erorilor materiale, se distribuie in conturile corespunzatoare de venituri bugetare, in conditiile legii.

7. Organul fiscal competent va arhiva la dosarul fiscal urmatoarele documente:
a) cererea debitorului de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata;
b) documentatia care a stat la baza efectuarii acestei operatiuni;
c) copiile fiselor debitorului din evidenta analitica pe platitori, afectate de operatiunea de corectie;
d) referatul aprobat de seful organului fiscal;
e) nota privind corectia erorilor din documentele de plata, avizata de unitatea de trezorerie si contabilitate publica;
f) nota privind anularea operatiunilor de distribuire si de stingere a sumelor platite in contul unic.

ANEXA 2 NOTA privind corectia erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale
ANEXA 3 NOTA privind anularea operatiunilor de distribuire si de stingere a sumelor platite in contul unic Nr. …………/data ……………….
ordin si anexe in .pdf
OMEF-1311-2008-erori-materiale-plata-obligatii-fiscale-Vinitiala.pdf

- Publicitate -

1 COMENTARIU