ORDINUL nr. 3055/2009 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (OMFP 3055/2009 –   ACTUALIZAT ianuarie 2014)

FISA ACT – conform Repertoriu legislativ cdep.ro
2015-01-01ABROGAT de ORDINUL nr. 1802/2014 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
2014-01-07 – Modificat/completat prin OMFP 2.067/2013 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile (aplicabil raportările contabile anuale aferente exerciţiului financiar 2013)
2014-01-01 – Modificat/completat prin OMFP 1898/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 | Sinteza – modificari
2012-12-18 – Modificat prin OMFP 1690/2012 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile (incepand cu sitiatiile financiare pe anul 2012)
2012-08-22 – Modificat și completat prin OMFP 1118/2012 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009
2011-08-08 – Completat de OMFP nr. 2382/2011 pentru completarea unor reglementari contabile
2011-07-25 – Modificat OMFP 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate [sintagma “situatii financiare anuale simplificate” se inlocuieste cu sintagma “situatii financiare anuale prescurtate”]
2010-12-29 – Modificat si completat prin OMFP 2869/2010 (incepand cu situatiile financiare pe anul 2010)
2010-09-27 – GHID practic contabil, precizari privind aplicarea OMFP 3055/2009 (elaborat de MFP)
2010-01-01 – Abroga OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
2010-01-01 – Data intrarii in vigoare 1 ianuarie 2010
2009-10-10 – Anexa OMFP 3055/2009 (Monitorul Oficial nr. 766 bis/2009): OMFP-3055-2009-766bis.pdf
2009-10-10 – Versiune initiala (Monitorul Oficial nr. 766/2009): OMFP-3055-2009-766.pdf
2009-10-10 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 766 din 10 noiembrie 2009, anexa in Monitorul Oficial nr. 766bis din 10 noiembrie 2009.
2009-08-06 – Proiect Ordin si Informare de presa (cele mai importante modificari).

CUPRINS ACT
ORDIN
ANEXA

REGLEMENTĂRI CONTABILE – conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene
CAPITOLUL I – ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE (1 – 2)
CAPITOLUL II – FORMATUL ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE (3 – 326)
SECŢIUNEA 1 – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE (3 – 20)
SECŢIUNEA 2 – UTILIZATORII ŞI CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE (21 – 23)
SECŢIUNEA 3 – FORMATUL BILANŢULUI (24 – 27)
SECŢIUNEA 4 – PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ (28 – 31)
SECŢIUNEA 5 – FORMATUL CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE (32)
SECŢIUNEA 6 – PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE (33 – 35)
SECŢIUNEA 7 – PRINCIPII CONTABILE GENERALE (36 – 48)
SECŢIUNEA 8 – REGULI DE EVALUARE (49 – 265^2)
SECŢIUNEA 9 – CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE (266 – 304)
SECŢIUNEA 10 – CONŢINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR (305 – 308)
SECŢIUNEA 11 – CONTROLUL INTERN (309 – 317)
SECŢIUNEA 12 – AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE (318 – 320)
SECŢIUNEA 13 – APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE (321 – 326)
CAPITOLUL III – PREVEDERI FINALE (327)
CAPITOLUL IV – PLANUL DE CONTURI GENERAL (328 – 329)
CAPITOLUL V – TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANŢA DE VERIFICARE LA 31.12.2009 ÎN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL
CAPITOLUL VI – STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE (330 – 335)
SECŢIUNEA 1 – BILANŢUL (330 – 331)
SECŢIUNEA 2 – CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE (332)
SECŢIUNEA 3 – SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU (333)
SECŢIUNEA 4 – SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR (334)
SECŢIUNEA 5 – EXEMPLE DE PREZENTARE A NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE (335)
CAPITOLUL VII – FUNCŢIUNEA CONTURILOR

REGLEMENTĂRI CONTABILE – conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene
CAPITOLUL I – ARIA DE APLICABILITATE (1 – 2)
CAPITOLUL II – CONDIŢII PENTRU ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (3 – 21)
CAPITOLUL III – ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (22 – 74)
CAPITOLUL IV – CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (75 – 100)
CAPITOLUL V – RAPORTUL CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR (101 – 105)
CAPITOLUL VI – AUDITAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (106 – 110)
CAPITOLUL VII – APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (111 – 115)
CAPITOLUL VIII – FORMATUL BILANŢULUI CONSOLIDAT ŞI AL CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE CONSOLIDAT (116 – 117)
SECŢIUNEA 1 – BILANŢUL CONSOLIDAT (116)
SECŢIUNEA 2 – CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE CONSOLIDAT (117)

 

- publicitate -

CONTINUT ACT

ORDINUL nr. 3055/2009 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (OMFP 3055/2009 – ACTUALIZAT 2014)

in temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

ART. 1
(1) Se aproba Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, cuprinse in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
———
*) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 766 bis din 10 noiembrie 2009, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

(2) Reglementarile prevazute la alin. (1) cuprind Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.
ART. 2
(1) Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene se aplica de entitatile prevazute la pct. 1 alin. (3) din reglementari.
(2) Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, precum si subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul ori domiciliul in strainatate au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit reglementarilor mentionate la alin. (1).
ART. 3
(1) Persoanele juridice care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii, denumite in continuare criterii de marime:
– total active: 3.650.000 euro;
– cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
– numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50
intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
– bilant;
– cont de profit si pierdere;
– situatia modificarilor capitalului propriu;
– situatia fluxurilor de numerar;
– note explicative la situatiile financiare anuale.
(2) Persoanele juridice care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute la alin. (1) intocmesc situatii financiare anuale simplificate situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:
– bilant prescurtat;
– cont de profit si pierdere;
– note explicative la situatiile financiare anuale simplificate  situatii financiare anuale prescurtate. Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.
(3) Potrivit legii contabilitatii, situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.
(4) Persoanele juridice care au intocmit situatii financiare anuale simplificate situatii financiare anuale prescurtate intocmesc situatiile financiare anuale prevazute la alin. (1) numai daca in doua exercitii financiare consecutive depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la alin. (1). Persoanele juridice care au intocmit situatiile financiare anuale prevazute la alin. (1) intocmesc situatii financiare anuale simplificate   situatii financiare anuale prescurtate numai daca in doua exercitii financiare consecutive nu depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la alin. (1).
(5) In cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot intocmi pentru primul exercitiu de raportare situatii financiare anuale simplificate  situatii financiare anuale prescurtate sau situatii financiare anuale cu 5 componente. Pentru al doilea an de raportare, aceste entitati analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare ale anului precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in functie de criteriile de marime inregistrate.
ART. 4
In cazul entitatilor administrate in sistem dualist, potrivit legii, referirile din reglementarile prevazute la art. 1 la „administratori” se vor citi ca referiri la „membrii directoratului”.
ART. 5
(1) Situatiile financiare anuale intocmite de persoanele juridice prevazute la art. 3 alin. (1) sunt auditate, potrivit legii.
(2) Fac obiectul auditului statutar si situatiile financiare anuale intocmite de persoanele juridice de interes public, astfel cum sunt definite potrivit legii.
(3) Situatiile financiare anuale simplificate Situatiile financiare anuale prescurtate sunt verificate potrivit legii.
ART. 6
Societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, astfel cum este definita de legislatia in vigoare privind piata de capital, intocmesc situatii financiare anuale cu 5 componente, asa cum acestea sunt prevazute la art. 3 alin. (1), indiferent de totalul activelor, cifra de afaceri neta sau numarul mediu de salariati.
ART. 7
(1) Subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, organizeaza si conduc evidenta contabila proprie, astfel incat aceasta sa permita determinarea informatiilor si a obligatiilor prevazute de lege, iar persoanele juridice carora le apartin sa poata intocmi situatii financiare anuale.
(2) Activitatea desfasurata in strainatate de subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, se include in situatiile financiare ale persoanei juridice romane si se raporteaza pe teritoriul Romaniei, cu respectarea prevederilor Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.
(3) In intelesul prezentului ordin, prin subunitati fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, se intelege sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, infiintate potrivit legii.
(4) Persoanele desemnate ca reprezentant/imputernicit fiscal, potrivit Codului fiscal si Codului de procedura fiscala, tin contabilitatea proprie in functie de statutul lor de persoane fizice sau juridice, dupa caz. in cazul in care sunt persoane juridice, acestea intocmesc situatii financiare anuale si raportari contabile, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
(5) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce apartin acestor persoane juridice si au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile cerute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
ART. 8
(1) in cazul asocierilor in participatie incheiate intre o persoana juridica romana si o persoana juridica straina, contabilitatea se tine de catre persoana desemnata de asociati, care raspunde potrivit legii.
(2) La organizarea si conducerea contabilitatii asocierii in participatie trebuie avute in vedere atat Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, cat si cerintele care rezulta din alte prevederi legale.
(3) Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene se aplica, de asemenea, asocierilor in participatie intre persoane juridice straine (nerezidente), inregistrate in Romania. Pentru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere sa indeplineasca obligatiile fiscale organizeaza si conduce evidenta contabila a asocierii, astfel incat sa se poata determina informatiile si obligatiile prevazute de lege, fara a intocmi situatii financiare anuale.
ART. 9
Ministerul Finantelor Publice si alte autoritati de reglementare pot solicita prezentarea in situatiile financiare anuale a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate in concordanta cu reglementarile prevazute la art. 1.
ART. 10
in aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, entitatile trebuie sa dezvolte politici contabile proprii care se aproba de administratori, potrivit legii. in cazul entitatilor care nu au administratori, politicile contabile se aproba de persoanele care au obligatia gestionarii entitatii respective.
ART. 11
(1) Situatiile financiare anuale consolidate sunt elaborate in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.
(2) O societate-mama trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate daca aceasta face parte dintr-un grup de societati si indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta societate denumita filiala;
b) este actionar sau asociat al unei societati si majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza (filiala), care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor lor de vot;
c) este actionar sau asociat al unei societati si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor ori asociatilor societatii, ca urmare a unui acord cu alti actionari sau asociati;
d) este actionar sau asociat si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra filialei, in temeiul unui contract incheiat cu societatea comerciala in cauza ori al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel de contracte ori clauze;
e) societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta ori control asupra unei filiale;
f) este actionar sau asociat si are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale filialei; sau
g) societatea-mama si filiala sunt conduse pe o baza unificata de catre societatea-mama.
ART. 12
(1) O societate-mama este scutita de la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate daca, la data bilantului consolidat, societatile comerciale care urmeaza sa fie consolidate nu depasesc impreuna, pe baza celor mai recente situatii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urmatoarele 3 criterii:
– total active: 17.520.000 euro;
– cifra de afaceri neta: 35.040.000 euro;
– numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.
(2) Scutirea prevazuta la alin. (1) nu se aplica daca una dintre filialele care urmeaza sa fie consolidate este o societate comerciala ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, in conformitate cu legislatia in vigoare privind piata de capital.
(3) Conditiile in care o societate-mama este scutita de la obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate sunt prevazute in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene.
(4) Criteriile de marime prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baza situatiilor financiare anuale ale societatii-mama si ale filialelor sale.
ART. 13
Sanctiunile aplicabile pentru incalcarea prevederilor reglementarilor contabile conforme cu directivele europene sunt cele prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
ART. 14
(1) Entitatile care fac parte din categoria persoanelor juridice de interes public, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu exceptia societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, a institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, a societatilor de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, a societatilor de pensii, a societatilor de servicii de investitii financiare, societatilor de administrare a investitiilor si organismelor de plasament colectiv, si care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate pot intocmi aceste situatii fie potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene, fie in baza Standardelor Internationale de Raportare Financiara.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor juridice, altele decat cele de interes public, care au obligatia, potrivit legii, sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate.
(3) Persoanele juridice care au optat, potrivit prevederilor de mai sus, pentru aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate au obligatia sa asigure continuitatea aplicarii acestora.
ART. 15
Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2010.
ART. 16
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.080 si nr. 1.080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 17
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul finantelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

Bucuresti, 29 octombrie 2009.
Nr. 3.055

——-

16 COMENTARII