DECIZIA 2012/232/UE din 26 aprilie 2012 de punere in aplicare a Consiliului de autorizare a Romaniei in vederea aplicarii unei masuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) si de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (2012/232/UE)
2012-05-01 – Publicat in Jurnalul Oficial nr. L117 din 1 mai 2012

DECIZIA 2012/232/UE din 26 aprilie 2012 de punere in aplicare a Consiliului de autorizare a Romaniei in vederea aplicarii unei masuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) si de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (2012/232/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,
avand in vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata [1], in special articolul 395 alineatul (1),
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
intrucat:
(1) Printr-o scrisoare inregistrata de Comisie in data de 27 septembrie 2011, Romania a solicitat autorizarea introducerii unor masuri speciale privind anumite vehicule rutiere motorizate care deroga de la acele dispozitii ale Directivei 2006/112/CE care reglementeaza dreptul persoanei impozabile de a deduce TVA platita pentru achizitionarea de bunuri si servicii si de la dispozitiile care impun plata taxei pentru bunurile unei intreprinderi utilizate in alte scopuri decat cele profesionale.
(2) in conformitate cu articolul 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre, printr-o scrisoare datata 1 decembrie 2011, cu privire la cererea depusa de Romania. Printr-o scrisoare datata 5 decembrie 2011, Comisia a informat Romania ca dispune de toate informatiile necesare pentru a analiza solicitarea.
(3) Articolul 168 din Directiva 2006/112/CE stabileste dreptul unei persoane impozabile de a deduce TVA perceputa pentru furnizarea de bunuri si servicii pe care le primeste in vederea utilizarii in scopul operatiunilor sale impozabile. Articolul 26 alineatul (1) litera (a) din acea directiva prevede obligatia de a plati TVA atunci cand un bun care face parte din activul unei intreprinderi este utilizat in folosul propriu de catre persoana impozabila sau de personalul acesteia sau, mai general, in alte scopuri decat pentru desfasurarea activitatii intreprinderii.
(4) Utilizarea in scopuri personale a vehiculelor este dificil de determinat cu exactitate si, chiar atunci cand acest lucru este posibil, mecanismul aferent este adesea impovarator. in cadrul masurilor solicitate, valoarea TVA aferente cheltuielilor deductibile pentru vehiculele rutiere motorizate care nu sunt utilizate in mod exclusiv in scopuri profesionale ar trebui, cu unele exceptii, sa fie stabilita sub forma de rata procentuala fixa. Pe baza informatiilor disponibile in prezent, autoritatile romane estimeaza ca se justifica aplicarea unei rate de 50 %. in acelasi timp, pentru a evita dubla impunere, obligatia de a plati TVA pentru utilizarea unui vehicul rutier motorizat in alte scopuri decat cele profesionale ar trebui suspendata in cazul in care vehiculul a facut obiectul acestei restrictii. Aceste masuri pot fi justificate prin necesitatea de a simplifica procedura de percepere a TVA si de a impiedica evaziunea fiscala cauzata de o evidenta contabila incorecta si de declaratiile fiscale false.
(5) Restrictionarea dreptului de deducere in cadrul masurilor speciale ar trebui sa se aplice in cazul TVA platite pentru cumpararea, achizitia intracomunitara, importul, inchirierea sau leasingul avand ca obiect anumite vehicule rutiere motorizate si pentru cheltuielile legate de acestea, inclusiv achizitia de combustibil.
(6) Anumite tipuri de vehicule rutiere motorizate ar trebui excluse din domeniul de aplicare al masurilor speciale, deoarece, data fiind natura lor sau tipul de activitate pentru care sunt folosite, utilizarea lor in alte scopuri decat profesionale este considerata neglijabila. Prin urmare, masurile speciale nu ar trebui sa se aplice in cazul vehiculelor cu mai mult de noua scaune, inclusiv scaunul soferului, sau cu o masa totala maxima autorizata care depaseste 3500 kilograme. in plus, este necesar sa se prevada o lista detaliata a tipurilor de vehicule excluse de la aceasta restrictie, pe baza utilizarii lor specifice.
(7) Aceste masuri de derogare ar trebui sa fie limitate in timp, astfel incat sa fie posibila evaluarea eficacitatii lor si a procentului adecvat, intrucat procentul propus se bazeaza pe constatarile initiale referitoare la utilizarea profesionala.
(8) in cazul in care Romania va considera ca este necesara o prelungire a aplicarii masurilor de derogare, aceasta ar trebui sa transmita Comisiei in timp util un raport privind aplicarea masurilor in cauza care sa cuprinda o examinare a procentului aplicat, insotit de cererea de prelungire.
(9) in data de 29 octombrie 2004, Comisia a adoptat o propunere [2] de Directiva a Consiliului de modificare a Directivei 77/388/CEE, in prezent Directiva 2006/112/CE, care include armonizarea categoriilor de cheltuieli pentru care statele membre sunt autorizate sa limiteze dreptul de deducere. in temeiul acelei propuneri limitarea dreptului de deducere ar fi posibila in cazul vehiculelor rutiere motorizate. Masurile de derogare prevazute in prezenta decizie ar trebui sa expire la data intrarii in vigoare a unei astfel de directive de modificare, daca data respectiva este anterioara datei de expirare prevazute in prezenta decizie.
(10) Derogarea va avea doar un efect neglijabil asupra valorii globale a incasarilor din impozite colectate in etapa de consum final si nu va avea niciun impact asupra resurselor proprii ale Uniunii care provin din taxa pe valoarea adaugata,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Prin derogare de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE, Romania este autorizata sa limiteze la 50 % dreptul de deducere a TVA aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate si a TVA aferente cheltuielilor legate de vehiculele respective, in cazul in care vehiculul nu este utilizat exclusiv in scopuri profesionale.
Restrictia prevazuta in primul paragraf nu se aplica vehiculelor rutiere motorizate avand o masa totala maxima autorizata care depaseste 3500 kg sau mai mult de noua scaune, inclusiv scaunul soferului.
Articolul 2
Primul paragraf al articolului 1 nu se aplica urmatoarelor categorii de vehicule rutiere motorizate:
(a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
(b) vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
(c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
(d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;
(e) vehiculele utilizate pentru inchiriere sau leasing;
(f) vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.
Articolul 3
Prin derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2006/112/CE, Romania este autorizata sa nu considere drept o prestare de servicii efectuata cu plata utilizarea in folosul propriu de o persoana impozabila sau de personalul acesteia sau, mai general, utilizarea in alte scopuri decat pentru desfasurarea activitatii sale a unui vehicul pentru care se aplica restrictia mentionata la articolul 1 din prezenta decizie.
Articolul 4
(1) Prezenta decizie expira la data intrarii in vigoare a normelor Uniunii care stabilesc cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu dau dreptul la deducerea totala a TVA sau la 31 decembrie 2014, daca aceasta data este anterioara.
(2) Orice cerere de prelungire a aplicarii masurilor prevazute in prezenta decizie se transmite Comisiei pana la 31 martie 2014.
O astfel de cerere trebuie insotita de un raport care sa includa o examinare a limitarii procentului care se aplica dreptului de deducere a TVA in baza prezentei decizii.
Articolul 5
Prezenta decizie produce efecte de la data notificarii acesteia.
Articolul 6
Prezenta decizie se adreseaza Romaniei.

- publicitate -

Adoptata la Luxemburg, 26 aprilie 2012.

Pentru Consiliu
Presedintele M. Gjerskov
[1] JO L 347, 11.12.2006, p. 1.
[2] COM(2004) 728 final.
————————————————–

1 COMENTARIU