ACTUALIZAT – Noutăţi:
1. Prin comunicatul de presă publicat pe 22 august 2013, MFP a anunţat următoarele:
– bugetul alocat schemei de minimis a fost majorat de la 400 milioane lei la 500 milioane lei
– deschiderea sesiunii de înregistrare on-line a Cererilor de acord pentru finanţare se amână până la data de 28.08.2013, la ora 08.30

2. Prin comunicatul de presă publicat pe 14 august 2013, MFP anunță următoarele:
– a iniţiat demersurile pentru suplimentarea bugetului anual alocat schemei astfel încât să se asigure accesul la finanţare cât mai multor operatori economici,
– deschiderea sesiunii de înregistrare on-line a Cererilor de acord pentru finanţare se amână până la data de 26.08.2013, la ora 08.30. (inițial data lansării era 16 august 2013)

Prima sesiune de depunere a Cererilor de acord pentru finanţare se va derula în perioada 28.08.2013 26.08.2013 – 31.10.2013.

Schema de ajutor de minimis instituitǎ prin HG 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, modificată şi completată prin HG 453/10.07.2013, are ca obiectiv stimularea realizării de investiţii de către întreprinderile mici şi mijlocii şi crearea de noi locuri de muncă.

Principalele caracteristici ale schemei de ajutor de minimis – HG 274/2013:

- publicitate -
Obiectiv Realizarea de investiţii şi crearea de locuri de muncă de către IMM-uri
Domenii de aplicare IMM – uri, conform Legii nr. 31/1990, Legii nr. 1/2005 şi Legii nr. 346/2004, din toate sectoarele de activitateExcepţie: sectoarele prevăzute de Regulamentul comunitar nr. 1998/2006 (pescuit, acvacultură, produse agricole, cărbune, export, vehicule transport rutier mărfuri).
Modalitate de acordare  Grant – 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferentă unui proiect de investiţii (≤ 200.000 euro/100.000 euro în domeniul transportului rutier) pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi
Bugetul total 500 400 mil. lei (echivalent a aprox. 100 mil. euro)                                                                                                        
Durata de valabilitate a schemei 2013 – 30.06.2014 – pentru emiterea de Acorduri pentru finanţare.2014 – 2016 – pentru plata ajutorului de stat aprobat prin Acordurile pentru finanţare emise.
Nr. estimat de întreprinderi beneficiare 1.000 întreprinderi
Criterii de eligibilitate a investiţiei a)  vor crea până la finalizarea investiţiei şi vor menţine, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, cel puţin:– cinci locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro, inclusiv;– şapte locuri de muncă, din care cel puţin trei locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv;

b)  prezintă un plan de investiţii şi un studiu tehnico-economic din care rezultă viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;

c)  nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale  bugetului general consolidat;

d)  nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare etc.

Cheltuieli eligibile a)  realizarea de construcţii noi cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;b)  achiziţia de construcţii cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;c)  echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;

d)  aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;

e)  mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii;

f)   echipamente IT.

 

Detalii privind solicitarea finanțării

Conform prevederilor Anexei 1 la Ghidul solicitantului -Revizia 1 publicat pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice în 15.07.2013,  pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare şi a documentelor justificative, în prima sesiune ce se va derula în perioada 2826.08.2013 -31.10.2013, în limita bugetului anual alocat schemei, MFP a publicat pe 14 august 2013 următoarele precizări privind solicitarea finanțării:

I.    înregistrarea on-line a Cererilor de acord pentru finanţare 

În perioada 28.08.2013 26.08.2013-31.10.2013, înregistrarea on-line a Cererilor de acord pentru finanţare se va realiza, în limita bugetului anual alocat schemei, după următorul program:

 • de luni până vineri, între orele 08:30 – 17:00.

Cererea de acord pentru finanţare se va înregistra on-line de către întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis prin accesarea formularului disponibil la adresa www.mfinante.gov.ro. Se vor avea în vedere următoarele informaţii:

Denumirea întreprinderiiCodul de identificare fiscală (Cod Unic de Identificare CUI)Denumirea activităţii pentru care se solicită finanţareCodul CAEN al activităţii pentru care se solicită finanţare

Valoarea proiectului de investiţii (lei)

Valoarea ajutorului de minimis solicitat (lei)

Numele si prenumele persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea

Funcţia persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea

Completarea tuturor informaţiilor este obligatorie.

În cazul în care informaţiile referitoare la CUI, cod CAEN sau valoarea ajutorului de minimis solicitat sunt incorecte, cererea de inregistrare on-line se respinge şi se transmite un mesaj de eroare.

Informaţiile prezentate în Cererea de acord pentru finanţare înregistrată on-line trebuie să fie identice cu cele din Cererea de acord pentru finanţare însoţită de documentele justificative depusă/transmisă la Registratura generală a Ministerului Finantelor Publice.

 • În scopul verificării facile a stării de prelucrare a cererii înregistrate on-line, trebuie reţinut numărul de înregistrare care va fi atribuit de sistemul informatic.
 • Dupã completarea cererii si parcurgerea timpului necesar pentru procesarea/verificarea informatiilor, până la sfârşitul zilei, sistemul va pune la dispoziţie recipisa de înregistrare a cererii.

Recipisa de înregistrare on-line a Cererii de acord pentru finanţare va conţine:

– toate datele transmise de întreprindere,

– ziua, ora, minutul şi secunda la care a fost înregistrată on-line Cererea de acord pentru finanţare,

– informaţii privind perioada în care se poate depune/transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice Cererea de acord pentru finanţare însoţită de documentele justificative.

 • După epuizarea bugetului anual alocat, schemei, sistemul informatic va respinge Cererile de înregistrare on-line.
 • Zilnic, la ora 10:30, pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice se publică lista Cererilor de acord pentru finanţare înregistrate on-line până la finele zilei anterioare.

II.    înregistrarea Cererilor de acord pentru finanţare şi a documentelor justificative la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice

După validarea înregistrării on-line, Cererea de acord pentru finanţare completată, însoţită de documente justificative, se depune sau se transmite prin poştă sau alte servicii de curierat, în perioada comunicată prin Recipisa de înregistrare on-line a Cererii de acord pentru finanţare, la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic „Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis”

Cererea de acord pentru finanţare va fi însoţită de recipisa de înregistrare on-line a Cererii de acord pentru finanţare, în copie. Informaţiile prezentate în Cererea de acord pentru finanţare înregistrată on-line trebuie să fie identice cu cele din Cererea de acord pentru finanţare completată, însoţită de documente justificative, depusă/transmisă la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice.

Înregistrarea, Cererilor de acord pentru finanţare şi a documentelor justificative la Registratura generală, se va efectua după următorul program:

 • în perioada miercuri, 28.08.2013 luni, 26.08.2013 – sâmbătă, 31.08.2013, inclusiv, între orele 08:30 – 17:00;
 • în perioada 02.09.2013 – 31.10.2013 sau până la expirarea termenelor de depunere a cererilor validate prin procedura on-line, în timpul programului de lucru al Ministerului Finanţelor Publice, respectiv:

– de luni până joi, între orele 08:30 – 17:00 şi

– vineri, între orele, 08:30-14:30.

Având în vedere că procedura de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare şi a documentelor justificative, la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, presupune aplicarea numărului de înregistrare pe Cererea de acord pentru finanţare, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:

  • În cazul depunerii la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice a  Cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor documente justificative, se va aplica ştampila Registraturii generale cu numărul de înregistrare aferent pe Cererea de acord pentru finanţare, restul documentelor justificative fiind predate în plic închis;
  • În cazul transmiterii prin poştă a Cererii de acord pentru finanţare şi a documentelorjustificative în plic închis, se va deschide plicul şi se va aplica ştampila Registraturii generale cu numărul de înregistrare aferent pe Cererea de acord pentru finanţare;
  • În cazul transmiterii prin alte servicii de curierat a Cererii de acord pentru finanţare şi a documentelor justificative, se va aplica ştampila Registraturii generale cu numărul de înregistrare aferent pe Cererea de acord pentru finanţare, restul documentelor justificative fiind predate în plic închis.

Baza legală – documente, formulare, ghid de finanțare:
Hotărârea Guvernului 274/2013 – ACTUALIZATĂ  – privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare
Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/2006
Ghidul solicitantului emis de MFP în aplicarea H.G. nr.274/2013 – revizia 1 – publicat în 17 iulie 2013 [DOC, 66 pagini]
Formulare – format editabil:
HG-274-2013-Cerere de acord pentru finantare-formular 1
HG-274-2013-Declaratie pe propria raspundere IMM-uri-formular 2
HG-274-2013-Angajament-formular 3
HG-274-2013-Cerere de plata a ajutorului de minimis-formular 4
HG-274-2013-Cerere de anulare totala sau partiala-formular 7

1 COMENTARIU

 1. […] Documente anexate: HG-274-2013-schema-minimis-monitorul-oficial HG-453-2013-modif-HG-274-2013-schema-minimis-monitorul-oficial Formulare – format editabil: HG-274-2013-Cerere de acord pentru finantare-formular 1 HG-274-2013-Declaratie pe propria raspundere IMM-uri-formular 2 HG-274-2013-Angajament-formular 3 HG-274-2013-Cerere de plata a ajutorului de minimis-formular 4 HG-274-2013-Cerere de anulare totala sau partiala-formular 7 Alte informații, precizări – Finantare IMM […]