Joi 5 septembrie 2013 Ministerului Finantelor Publice a publicat in sectiunea Transparenţă decizională proiectul de Ordin pentru aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale.

Potrivit OUG 50/2013, procedura trebuia aprobată prin ordin până pe 3 iulie 2013 (30 de zile de la intrarea în vigoare a OUG).

Prin art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale, pentru contribuabili care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au fost prevăzute următoarele înlesniri la plata obligaţiilor fiscale:

a) amânarea la plată a obligaţiilor fiscale principale, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii în situaţia în care contribuabilii au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea;

b) anularea obligaţiilor fiscale accesorii prevăzute la lit. a), în situaţia în care contribuabilul a renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, penalităţi sau accesorii de orice natură aferente creanţelor de încasat de la autorităţile competente, iar amânarea la plată a fost finalizată;

c) scutirea la plată a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente, pentru perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata de către autoritatea competentă potrivit termenelor stabilite în contractul de finanţare urmare unei cereri de rambursare şi data efectuării plăţii, în cazul contribuabililor care au încasat după termenul contractual sume aferente cererilor de rambursare autorizate la plată înainte de data de 3 iunie 2013;

d) amânarea la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale scadente după data depunerii cererii de rambursare la autoritatea competentă, în cazul contribuabililor care au de încasat sume ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plată depăşit.

Potrivit referatului de aprobare, prezentul proiect de ordin care reglementează urmatoarele:

  • stabilirea atribuţiilor fiecărei autorităţi competente implicate în acordarea înlesnirilor la plată;
  • informaţiile pe care contribuabilul le va înscrie în cerere, precum şi documentele care trebuie să însoţească cererea;
  • modelul certificatului de atestare fiscală care va fi eliberat contribuabililor ce solicită înlesnirile la plată, precum şi procedura de eliberare a acestuia;
  • modul de obţinere a atestatului de la autorităţile de management prin care acestea confirmă sumele certe lichide şi exigibile pe care le datorează contribuabilului, în scopul solicitării, de către acesta, a înlesnirilor mai sus menţionate;
  • procedura prin care sumele amânate la plată se achită din sumele plătite de autorităţile de management;
  • procedura de constatare a suspendării executării silite a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor care depun la autorităţile de management o cerere de rambursare;
  • colaborarea dintre organele fiscale şi autorităţile de management în interesul acordării facilităţilor prevăzute de art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale;
  • procedura de emitere a deciziilor privind finalizarea, pierderea valabilităţii sau încetarea amânarii la plată;
  • procedura de acordare a scutirilor la plată/amânarilor la plată în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii datorare de titularul creanţelor de rambursare soluţionate peste termenul prevăzut de legislaţia specifică;
  • modelul şi conţinutul unor formulare.

Referinte anexate:
Proiect Ordin
Referat de aprobare 

- Publicitate -

1 COMENTARIU