MFP: Norme privind contabilitatea operaţiunilor de fuziune, divizare, dizolvare, lichidare a societăţilor, și de retragere sau excludere a unor asociaţi | PROIECT ORDIN

689

Ministerul Finantelor Publice a lansat in dezbatere publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă OMFP 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora.

MFP a mai publicat un proiect de Ordin similar in septembrie 2011, care nu a fost aprobat.

Proiectul de ordin cuprinde numai prevederi referitoare la modul de contabilizare a operaţiunilor de fuziune, divizare, lichidare a societăţilor, de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, nu şi prevederi de natură fiscală

Principalele prevederi ale proiectului de ordin, potrivit referatului de aprobare, sunt:

a) introducerea unor precizări explicite referitoare la obligaţiile ce le revin persoanelor responsabile cu înregistrarea în contabilitate, potrivit normelor şi reglementărilor contabile aplicabile, a operaţiunilor de fuziune, divizare şi lichidare, precum şi la păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate ale societăţilor care participă la aceste operaţiuni;
b) prezentarea etapelor de urmat pentru efectuarea, din punct de vedere contabil, a diferitelor operaţiuni de reorganizare, de la inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale societăţilor care se reorganizează, până la contabilizarea operaţiunilor respective;
c) prezentarea condiţiilor în care situaţiile financiare întocmite cu ocazia fuziunii, divizării sau lichidării se auditează şi se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) stabilirea tratamentului contabil al operaţiunilor de reorganizare, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevăzut de Codul fiscal;
e) exemplificarea modului de reflectare în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, corespunzător fiecăreia din cele două metode de evaluare a elementelor bilanţiere, respectiv metoda activului net contabil şi metoda evaluării globale;
f) definirea din punct de vedere contabil, a metodelor utilizate în cadrul operaţiunilor de reorganizare efectuate, respectiv metoda activului net contabil şi metoda evaluării globale;
g) definirea semnificaţiei unor termeni utilizaţi în cadrul normelor, respectiv: activ net contabil, aport net, valoare contabilă a acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor care fuzionează sau se divizează, primă de fuziune, primă de divizare;
h) introducerea unor clarificări privind:
– conţinutul situaţiilor financiare întocmite de societăţile participante la operaţiunile de fuziune sau divizare, pentru determinarea raportului de schimb;
– conţinutul şi semnarea protocolului de predare–primire a elementelor bilanţiere ale societăţilor participante la operaţiunile de fuziune sau divizare;
– data transferului, din punct de vedere contabil, al elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii de la societatea absorbită, respectiv divizată, către societatea absorbantă, respectiv beneficiară.

Proiectul de ordin privind aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor şi pentru completarea unor reglementări contabile, a făcut obiectul unor consultări repetate cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, ai asociaţiilor profesionale (Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România), ai mediului academic.
Referințe anexate:

Proiect de Ordin al ministrului Finanţelor Publice – publicat în data de 05.06.2014
Anexa 1 
Anexa 2 
Referat de aprobare 

- Publicitate -

2 COMENTARII