MFP: Salarizarea bugetarilor în anul 2016, prorogarea unor termene și alte măsuri fiscal-bugetare | PROIECT OUG

186

Ministerul Finanțelor Publice a publicat în secțiunea transparență decizională proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

Prin proiectul de OUG se va reglementa salarizarea personalului din sectorul bugetar în anul 2016, începând cu 1 ianuarie 2016. MFP precizează în nota de fundamentare că dacă actul normativ nu ar fi aprobat, ar deveni aplicabilă în integralitate prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit MFP, aplicarea legii cadru ar genera efecte negative asupra salarizării diferitelor categorii de personal bugetar:
– pentru personalul din sectorul bugetar care a intrat sub incidența măsurilor de creștere a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aplicarea integrală a legii-cadru va conduce la diminuarea drepturilor salariale în condițiile în care salariul de bază stabilit potrivit acestei legi este mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legislației în vigoare;
– de asemenea, aplicarea integrală a legii poate conduce la diminuarea drepturilor salariale pentru anumite categorii de personal, altele decât cele menționate mai sus, care în perioada 2011-2015 au beneficiat de majorări salariale și pentru care salariul actual este mai mare decât cel prevăzut de legea-cadru (de ex. învățământ, sănătate);
– pentru alte categorii de personal bugetar, aplicarea integrală a legii-cadru va conduce la majorări salariale semnificative, pentru care nu există fondurile necesare.

Principalele modificări privind nivelul de salarizare al personalului bugetar în anul 2016 propuse prin prezenta ordonanță de urgență sunt:
– se menține la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015 cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice;
– cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menţin în plată, în mod similar salariilor de bază/soldelor funcţiei/salariilor funcţiei/indemnizaţiilor de încadrare;
– ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget;
avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (3) din legea susmenţionată, fără acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevăzut în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, după caz. În anul 2016, aceste prevederi se aplică în mod corespunzător personalului de conducere, precum şi la trecerea într-o altă tranşă de vechime în funcţie personalului care ocupă funcţii din cadrul familiei ocupaţionale ”Justiţie”;
– personalul care, în cursul anului 2016, desfăşoară activităţi noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deţinute pentru funcţia respectivă beneficiază de o majorare a salariului de bază, respectiv a soldei/salariului de funcţie, corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (3) din legea sus-menţionată;
– prevederile privind acordarea sporului pentru condiţii de muncă (art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările și completările ulterioare), se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2017;
munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător;
– neacordarea în anul 2016 de premii, tichete de masă, tichete cadou, vouchere de vacanță, prime de vacanţă, ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă/retragere;
stabilirea indemnizaţiilor, compensaţiilor, sporurilor, majorărilor salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare şi a altor drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 şi ale art. 10 al art. II din Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011;
– aplicarea în mod corespunzător şi în anul 2016 a prevederilor art. 13 alin. (5) – (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi prevederile art. 12 alin. (6) – (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
– menținerea nivelului aflat în plată a indemnizațiilor acordate veteranilor și văduvelor de război, persoanelor persecutate din motive politice și etnice și altor categorii de persoane, precum și a celor acordate membrilor unor academii sau urmașilor acestora.

Prin proiectul de OUG se propun și următoarele modificări ale unor reglementări financiar-bugetare:

– majorarea punctului de pensie cu 5%, superioară creșterii rezultate din aplicarea prevederilor Legii privind sistemul unitar de pensii publice nr. 263/2010 (4,31%).

–  plata sumelor stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016, să va realizeza în după o procedură similară celor stabilite prin hotărâri judecătorești devenite executorii până la data de 31 decembrie 2014. Se prevede expres dreptul persoanelor care obțin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din autoritățile și instituțiile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016, de a beneficia și de dobânda legală remuneratorie, calculată de la data când hotărârea judecătorească a rămas executorie.

– modificarea OUG 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar în sensul că sumele provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, care se restituie în condiţiile legii bugetelor din care au fost acordate, să se evidenţieze în buget la o poziţie distinctă de venituri bugetare, atât în programare cât și în execuție. O astfel de măsură vine în sprijinul elaborării unei programări a veniturilor și cheltuielilor bugetare în corelație strânsă cu execuția finală a exercițiului bugetar pentru care se programează veniturile și cheltuielile.

-reglementarea măsurii prin care termenul până la care cota de contribuție la pilonul II de pensii să atingă pragul maxim de 6%, să fie amânat până în anul 2017,

-Având în vedere necesitatea finalizării proiectelor pentru care unitățile administrativ-teritoriale au contractat împrumuturile din privatizare, potrivit prevederilor art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2015 și luând în considerare faptul ca aceste sume nu pot fi utilizate până la finalul anului 2015 este necesar ca aceste sume să se utilizeze în anul următor cu aceeași destinație.

-modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

-completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu scopul reglementării situațiilor în care, ca urmare a unor cauze obiective constand în schimbari ale sediilor si/sau ale spațiilor de depozitare, în perioada inventarierii de la finele anului, instituțiile publice să poată asigura inventarierea bunurilor pe baza rezultatelor inventarierii la finele anului precedent, actualizate cu intrările şi ieşirile de bunuri până la finele perioadei de raportare.

-modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013, în sensul utilizării sistemului naţional de raportare de catre instituțiile publice în mod gradual, în paralel cu sistemul actual de raportare pe suport de hartie pe tot parcursul anului 2016, astfel încât să poată fi verificată coerența informațiilor furnizate

-modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare prin care se reglementează sancțiuni pentru cazurile în care beneficiarii finanțărilor rambursabile garantate/subîmprumutate de stat refuză să transmită documentele stabilite prin normele metodologice de aplicare ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 pentru efectuarea plății obligațiilor scadente de către Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant/împrumutat în situația în care aceștia nu constituie și asigură sursele de rambursare și de plată a dobânzilor, comisioanelor și/sau a celorlalte costuri aferente finanțărilor respective.

-modificarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii prevederii potrivit căreia plafonul anual al garanțiilor care pot fi emise, condițiile de acordare a acestora și de eligibilitate a băncilor și a persoanelor fizice beneficiare precum și regulile de gestionare a acestor plafoane și a garanțiilor să fie stabilite prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesitate formulată de Ministerul Justiției în procedura de avizare a Hotărârii Guvernului nr. 388/2015.

-se prorogă până la data de 31 decembrie 2016, inclusiv, termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, cu modificările și completările ulterioare, termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, precum și termenul prevăzut la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.

-Având în vedere prorogarea prin prezentul proiect de act normativ, a termenelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014, se impune, în vederea corelării, modificarea unor prevederi cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, astfel: 1. Emiterea, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, până la data de 1 noiembrie 2017, a ordinului prin care se aprobă procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale; 2. Precizarea termenului limită până la care își mențin valabilitatea avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizaţi, în speță data de 1 octombrie 2016; 3. Aplicarea unei sancțiuni pentru comercializarea de către distribuitorii autorizaţi, sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu rolă jurnal, după data de 1 octombrie 2016.

-modificarea și completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat se are în vedere stabilirea unei baze de calcul a pensiei prin valorificare exclusiv a soldelor/salariilor lunare brute realizate din exercitarea funcţiei de bază, actualizate la data deschiderii dreptului de pensie. De asemenea, se stabileşte cu exactitate naturilele de venituri care nu se includ în baza de calcul. Pensiile care se stabilesc, recalculează și actualizează în condițiile prezentului proiect nu pot fi mai mari decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28. Pentru înlăturarea eventualelor discriminări s-a eliminat din baza de calcul a pensiei sporul de 15% prevăzut la teza a II – a a alin. (1) al art. 28 din Legea nr. 223/2015. Se aduc clarificări referitoare la modalitatea de stabilire a pensiei de invaliditate şi a pensiei de urmaş și se propune modificări în vederea corelării în integralitate a prevederileor din lege care făceau imposibilă emiterea normelor juridice de rang inferior (spre exemplu art. 28, 30, 60, 109, 110 din lege). Astfel, se propune introducerea unor prevederi clare şi termene precise pentru recalcularea, în condiţiile art. 109 şi 110, a tuturor pensiilor aflate în plată în prezent, împrejurare de natură să elimine posibilitatea apariţiei unui nou val de litigii de anvergura celui din anii 2010 – 2012. Totodată, s-a stabilit cu claritate că pensiile recalculate se cuvin începând cu 1 ianuarie 2016, ceea ce elimină arbitrariul în interpretare şi posibilele diferenţieri de tratament aplicabil pensionarilor. În consecință, prin modificarea și completarea Legii nr. 223/2015 se elimină în mare parte neclarităţile privitoare la modul de stabilire, recalculare şi/sau actualizare a pensiilor militare de stat.

Prin proiectul de OUG se propun următoarele măsuri fiscale, modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

Titlul V “Contribuţii sociale obligatorii” Se reglementează aspectele referitoare la asigurarea în sistemul public de sănătate a persoanelor aflate în arest preventiv în unitățile aparținând Ministerului Afacerilor Interne. Se aduc clarificări referitoare la baza lunară a contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din pensii raportată la nivelul punctului de pensie, în situația în care acesta conține fracțiuni de leu.

Titlul VI „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România” La 21 martie 2014, Consiliul European a invitat Consiliul să se asigure că legislația relevantă a Uniunii este aliniată în întregime la noul standard global unic pentru schimbul automat de informații elaborat de OCDE. Când a aprobat Directiva 2014/107/UE, Consiliul a invitat Comisia să prezinte o propunere de abrogare a Directivei 2003/48/CE și să coordoneze abrogarea acestei directive cu data de aplicare stabilită în Directiva 2014/107/UE, ținând seama în mod corespunzător de derogarea prevăzută pentru Austria. Prin urmare, Directiva 2003/48/CE trebuie să se aplice în continuare în cazul Austriei pe o perioadă suplimentară de un an . În pofida abrogării Directivei 2003/48/CE, informațiile colectate pentru anul 2015, respectiv pentru anul 2016 în relația cu Austria, de către agenții plătitori, de către operatorii economici și de către statele membre până la data abrogării trebuie prelucrate și transferate așa cum s-a prevăzut inițial, iar obligațiile apărute înainte de data de 1 ianuarie 2016, respectiv înainte de data de 1 ianuarie 2017 în relația cu Austria, trebuie îndeplinite. Având în vedere poziția adoptată de Consiliu, este necesară abrogarea Directivei 2003/48/CE pentru a se evita existența unor obligații de raportare duble și pentru ca autoritățile fiscale și operatorii economici, deopotrivă, să facă economii de costuri. Pentru a se garanta continuitatea raportării automate de informații privind conturile financiare, abrogarea Directivei 2003/48/CE trebuie să se aplice de la data aplicării măsurilor stabilite în Directiva 2014/107/UE, respectiv 1 ianuarie 2016.

Referințe anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă  – publicat în data de 08.12.2015
Notă de fundamentare

- Publicitate -