Ministerul Finantelor Publice a lansat in consultare publica proiectul de Ordin pentru completarea unor reglementări contabile.

Prin proiectul de Ordin se propune modificarea/completarea urmatoarelor acte normative:
– Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP 1.802/2014,
– Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP 2.844/2016.

- Publicitate -

Prin proiectul de Ordin se propun următoarele:

Referitor la situațiile financiare interimare

Situațiile financiare interimare se vor întocmi utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora.
Se propune ca situațiile financiare interimare să fie formate din:
– bilanț/situația poziției financiare;
– contul de profit și pierdere/situația rezultatului global;
– politicile contabile semnificative.
Bilanțul/situația poziției financiare și contul de profit și pierdere/situația rezultatului global au aceeași structură cu cea aplicabilă acestor componente ale situațiilor financiare anuale întocmite conform reglementărilor contabile. Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.
În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, şi a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
Prin proiectul de ordin se propune ca situațiile financiare interimare să se depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.

Referitor la contabilizarea dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar

Se propune ca suma corespunzătoare acestora să fie recunoscută printr-un cont distinct, respectiv contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” (A) (articol contabil 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” = 456 „Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul”).
Odată cu introducerea în planul de conturi aplicabil a unui nou cont, capitolul referitor la funcțiunea conturilor se completează în mod corespunzător, prin includerea funcțiunii acestui cont.

Referinţe anexate:
Proiect Ordin pentru completarea unor reglementări contabile – publicat în data de 27 august 2018
Referat de aprobare

- Publicitate -