DIRECTIVA 2010/88/UE din 7 decembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE, in ceea ce priveste durata obligatiei de respectare a cotei-standard minime

115

DIRECTIVA 2010/88/UE a Consiliului din 7 decembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in ceea ce priveste durata obligatiei de respectare a cotei-standard minime
2010-12-10 – Versiune JOUE: Directiva-2010-88-UE
2010-12-10 – Publicata in Jurnalul Oficial UE nr. L 326 din 10 decembrie 2010 [Fisa EurLex – html]
[Fisa procesul decizional – PreLex – html]

DIRECTIVA 2010/88/UE A CONSILIULUI din 7 decembrie 2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in ceea ce priveste durata obligatiei de respectare a cotei-standard minime

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 113,
avand in vedere propunerea Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
avand in vedere avizul Parlamentului European,
avand in vedere avizul Comitetului Economic si Social European,
hotarand in conformitate cu o procedura legislativa speciala,
intrucat:
(1) Articolul 97 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE al Consiliului [1. (1) JO L 347, 11.12.2006, p. 1.] prevede ca de la 1 ianuarie 2006 pana la 31 decembrie 2010 cota standard sa nu fie mai mica de 15 %.
(2) Cota standard a taxei pe valoarea adaugata (TVA) in vigoare in diferitele state membre, combinata cu mecanismul sistemului de tranzitie, a sigurat functionarea sistemului la un nivel acceptabil. Cu noile norme privind locul de prestare a serviciilor care favorizeaza impozitarea la locul de consum, posibilitatile de exploatare a cotelor de TVA diferite prin relocalizare au fost limitate si mai mult, iar posibila denaturare a concurentei redusa.
(3) Pentru a preintampina ca divergentele crescande in cotele standard ale TVA aplicate de statele membre sa conduca la dezechilibre structurale in Uniunea Europeana si la denaturari ale concurentei in anumite sectoare de activitate, este o practica comuna in domeniul taxelor indirecte stabilirea unor cote minime. Acest lucru este necesar si in materie de TVA.
(4) În asteptarea rezultatelor consultarilor referitoare la o noua strategie TVA, care ar trebui sa contina viitoarele reglementari si nivelele de armonizare corespunzatoare, ar fi prematura stabilirea unui nivel permanent al cotei standard sau modificarea nivelului cotei minime.
(5) Prin urmare, este necesara mentinerea cotei standard minime actuale a TVA la 15 % pentru o perioada suplimentara, indeajuns de lunga sa asigure certitudine juridica si sa permita continuarea evaluarii.
(6) Aceasta nu exclude o revizie ulterioara a legislatiei TVA inainte de 31 decembrie 2015 pentru a reflecta rezultatul noii strategii TVA.
(7) În conformitate cu punctul 34 din Acordul interinstitutional pentru o mai buna legiferare [2. (2) JO C 321, 31.12.2003, p. 1.Articolul 2], statele membre sunt incurajate sa elaboreze, pentru ele insele si in interesul Uniunii, propriile tabele, care sa ilustreze, in masura posibilului, concordanta dintre prezenta directiva si masurile de transpunere, si sa le faca publice.
(8) Prin urmare, Directiva 2006/112/CE ar trebui modificata in consecinta,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1
Articolul 97 din Directiva 2006/112/CE se inlocuieste cu urmatorul text:
„Articolul 97
De la 1 ianuarie 2011 pana la 31 decembrie 2015, cota standard nu poate fi mai mica de 15 %.”

Articolul 2
(1) Statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 1 ianuarie 2011. Statele membre comunica de indata Comisiei textele acestor acte.
Atunci cand statele membre adopta aceste acte, ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2) Comisiei ii sunt comunicate de catre statele membre textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.

Articolul 3
Prezenta directiva intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4
Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

Adoptata la Bruxelles, 7 decembrie 2010.

Pentru Consiliu Presedintele D. REYNDERS

- Publicitate -

1 COMENTARIU