În continuare la analiza privind propunerile din NOUL Cod Fiscal privind impozitul pe veniturile persoanelor fizice care obțin venituri din activități de producție, servicii și comerț, prezentăm principalele propuneri privind contribuția pentru asigurări sociale – CAS și contribuția pentru asigurări sociale de sănătate. pfa

Referitor la contribuțiile sociale obligatorii, principalele modificări ale reglementărilor fiscale privind veniturile persoanelor fizice autorizate – PFA, întreprinderilor individuale/familiale – II / IF , propuse prin proiectul de lege privind NOUL COD FISCAL, sunt:

NOTĂ: textul în roșu este text din CODUL FISCAL în vigoare eliminat (modificat), textul în verde este textul din NOUL COD FISCAL, textul în negru este text comun ambelor coduri, în vigoare și în noul cod

CONTRIBUȚII SOCIALE OBLIGATORII

reglementate prin NOUL Cod fiscal_Titlul V/ Cap. II Secţiunea 5 Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente și Cap. III Secţiunea 5 Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum şi din cedarea folosinţei bunurilor

9. Cotele de CAS se reduc începând cu data de 1 ianuarie 2017. Din 2007, cotele pentru contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, în funcţie de condiţiile de muncă, sunt următoarele:
– cota integrala pentru condiții normale de muncă 21%, din care 7,5% cota pentru contribuția individuală și 13,5% pentru contribuția datorată de angajator;
– cota integrala pentru condiții deosebite de muncă 26%, din care 7,5% cota pentru contribuția individuală și 18,5% pentru contribuția datorată de angajator;
– cota integrala pentru condiții speciale de muncă și pentru alte condiții de muncă 31%, din care 7,5% cota pentru contribuția individuală și 23,5% pentru contribuția datorată de angajator.

- publicitate -

(3)(1) Cotele de contribuţii de asigurări sociale obligatorii sunt următoarele:
a) pentru contribuţia de asigurări sociale: a^1) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
a^2) 
b) 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
a^3) 
c) 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:
a) 21% pentru condiţii normale de muncă, din care 7,5% pentru contribuţia individuală şi 13,5% pentru contribuţia datorată de angajator;
b) 26% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 7,5% pentru contribuţia individuală şi 18,5% pentru contribuţia datorată de angajator;
c) 31% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 7,5% pentru contribuţia individuală şi 23,5% pentru contribuţia datorată de angajator.
(3) Cotele prevăzute la alin. (1) și (2) se pot modifica numai prin lege.

IMPACT: neutru în 2016, pozitiv începând cu 2017

10. PFA vor datorat CAS, chiar dacă sunt salariați. Se elimină excepţia care stabileşte că persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea activităţilor independente nu datorează contribuţii pentru aceste venituri dacă mai realizează şi venituri din salarii.

IMPACT: negativ, crește costul fiscal pentru PFA salariați

11. PFA vor datora CAS la nivelul cel mai mare dintre venitul realizat și plafonul minim, dar nu mai mare de plafonul maxim de 5 x câştigul salarial mediu brut.

– Se elimină posibilitatea de alegere a venitului asigurat la sistemul public de pensii, de către persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi independente, care în prezent permite asigurarea în sistem la venitul minim, reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (pentru anul 2015: 2.415 lei x 35%= 845 lei ).

– PFA care realizează venituri peste nivelul plafonului minim lunar, CAS se va calcula la nivelul venitului realizat, care nu poate fi mai mic decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, în vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuției şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

Art. 136 – (1) Categoriile de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale sunt următoarele:
b) venituri din activităţi independente, definite conform art. 66;

IMPACT: negativ, crește costul fiscal pentru PFA cu venituri lunare sub 12.075 lei

12. Plățile anticipate de CAS nu se restituie și nu se regularizează. Dacă venitul realizat, determinat în sistem real, este sub plafonul minim, plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale nu se restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului pentru pensionare.
Instituirea acestei măsuri este determinată de următoarele considerente:
– în cota de contribuție individuală de 10,5% este inclusă și cota de 5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– veniturile fondurilor de pensii administrate privat, provenite din cota de contribuție individuală (5%), sunt investite în cursul anului în care sunt virate, motiv pentru care acestea nu pot fi restituite de către fonduri, la regularizarea contribuției când rezultă sume de restituit către contribuabil.

IMPACT: negativ, crește costul fiscal pentru PFA

13. PFA nu vor datora CAS, dacă în anul anterior au realizat venituri lunare sub plafonul minim. Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim, nu depun declaraţia menționată mai sus și nu efectuează plăţi anticipate cu titlu de contribuţie de asigurări sociale. Dacă venitul realizat, în anul fiscal pentru care nu au datorat plăți anticipate, depășește plafonul minim, pentru aceste persoane se stabilește contribuţia anuală și se plătește în termen de 60 de zile de data emiterii deciziei anuale.

(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) și (2) se încadrează în categoria persoanelor obligate să se asigure în sistemul public de pensii dacă îndeplinesc următoarele condiții, după caz:
a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;
b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) din Codul fiscal, depășește 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal;
c) valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 68 din Codul fiscal, depășește 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.

IMPACT: pozitiv

14. PFA vor datora cota individuală CAS. Se instituie obligația de plată a cotei individuale de contribuţie de asigurări sociale pentru toate persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea activităţilor independente. Totodată, aceste persoane pot opta pentru aplicarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, așa cum este în prezent, în vederea stabilirii integrale a punctajului de pensie.

(4) Cota de contribuţie de asigurări sociale pentru contribuabilii prevăzuţi la alin (1) este cota pentru contribuția individuală, prevăzută la art. 137
(5) Contribuabilii prevăzuţi la alin (1) pot opta pentru cota integrală de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, prevăzută la art. 137 .

IMPACT: pozitiv

15. Baza de calcul pentru CASS plafonată la de 5 ori câştigul salarial mediu brut. Întrucât se instituie obligația de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor veniturilor realizate de persoanele fizice, se propune introducerea plafonului maxim al bazei lunare de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, respectiv, baza lunară de calcul asupra căreia se aplică cota individuală de contribuție nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat.

Art.  169 – Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente și care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea și nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 138 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția.

IMPACT: pozitiv, se reduce costul fiscal pentru PFA cu venituri lunare peste 12.075 lei

16. PFA nu vor mai plăti CASS dacă nu obțin venituri, iar dacă obțin venituri sub plafonul minim, vor plătit CASS la acest plafon. Se elimină condiția privind plafonul minim reprezentând valoarea unui salariu minim brut pe ţară pentru stabilirea bazei lunare de calcul a contribuției. În aceste condiții, persoanele care nu realizează venituri nu vor mai avea obligația plății contribuției, iar cei care realizează venituri sub plafon, vor plăti contribuția asupra venitului efectiv realizat.

MFP precizează că prin eliminarea plafonului minim este afectat principiul solidarităţii în constituirea şi utilizarea FNUASS, și implicit obiectivele sistemului de sănătate care se realizează pe baza acestui principiu, respectiv acela de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei prin asigurarea accesului la un pachet de servicii de bază, în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu, oricărui asigurat.

IMPACT: pozitiv

17. CASS se va regulariza anual. Se propune efectuarea regularizării anuale a CASS pentru toate veniturile obținute de persoana fizică, titlular al PFA. Astfel, în anul următor, organul fiscal va calcula baza anuală de calcul, ca sumă de baze anuale de calcul asupra cărora se datorează CASS.  Această bază anuală nu va putea depăși plafonul anual maxim reprezentând valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulțit cu 12 luni (plafon anual pentru anul 2015: 144.900 lei).

Regularizarea anuală a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Art. 178 – (1) Organul fiscal competent are obligaţia regularizării anuale a contribuţiei  de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează, într-un an fiscal, venituri din salarii sau asimilate salariilor, pensii care depăşesc nivelul de 740 lei, activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, asocieri fără personalitate juridică, cedarea folosinţei bunurilor, din alte surse și din investiţii, inclusiv venituri din dividende.
(2) Regularizarea anuală a contribuţiei  de asigurări sociale de sănătate nu se efectuează în cazul persoanelor fizice care au realizat în cursul anului fiscal venituri dintr-o singură sursă de venit sau dintr-un singur loc de realizare a venitului.
(3) Contribuţia anuală de asigurări sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) se stabileşte, de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pe baza informaţiilor din declaraţiile fiscale privind veniturile realizate, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz.
(4) Contribuţia anuală se calculează, în anul următor celui de realizare a veniturilor, prin aplicarea cotei individuale asupra bazei anuale de calcul determinată ca sumă a veniturilor anuale prevăzute la alin. (1), asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.  Baza anuală de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulțită cu 12 luni.
(5) Diferențele de contribuție de asigurări sociale de sănătate stabilite prin decizia de impunere anuală prevăzută la alin. (3), stabilite în plus, se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

IMPACT: pozitiv

 

Despre FINAND

Material de analiză realizat de FINAND – biroul de consultanță în management financiar dedicat persoanelor fizice autorizate și societăților startup, mici și mijlocii. Prin consultanță privată și personalizată, consultanții FINAND ajută antreprenorii la analiza situației fiscale persoanele și la identificarea oportunităților de planificare și conformare fiscală. 

Acest material este destinat informării persoanelor interesate și nu reprezintă un raport de consultanță. Pentru solicitarea de consultanță privată, puteți contacta consultanții FINAND pe finand.ro / biroul@finand.ro.

11 COMENTARII

 1. Am venituri din drepturi de autor si din activitate PFA. In prezent, in baza contractelor pe care le am cu organismele de gestiune colectiva, al caror membru sunt, acestea retin si platesc impozitul(16%), contributia la CAS(10,5%), contributia la CASS(5,5%), toate in functie de venitul pe care il realizez. La PFA platesc impozitul si contributia la sanatate, dar nu platesc pentru pensii, deoarece, cf. Legii 263/2010, neavand venituri exclusiv din activitatea PFA, nu sunt obligat sa platesc CAS pentru aceasta sursa de venit, ci doar pentru veniturile din drepturi de autor. In baza noului Cod Fiscal, care intra in vigoare de la 01.01.2016,
  1) Lucrurile raman neschimbate, platesc doar pentru veniturile din drepturi de autor? 2) Voi plati si pentru veniturile din drepturi de autor, si pentru venitul din activitatea PFA( cel putin 10,5%)?
  3) 10,5% din ce?
  4) Daca platesc 10,5% X 35% X echivalent salariul mediu, iar acestei sume i se adauga contributia platita din dreptul de autor, cum mi se va considera contributia la pensii?
  a) completa daca suma celor doua contributii este mai mare decat echivalent 26,5%?
  b) incompleta, chiar daca suma celor doua contributii este mai mare decat minimum de 10,5% din echivalent salariul mediu?

  Va multumesc!

 2. Niste nenorociti. PFA-urile sunt facute pentru oamenii politici si a „castiga” cat mai multe proiecte realizate cu banii publici. Cei care au venituri peste 12000 lei lunar ies in castig…pai normal..ei fura de la noi sute de mii de euro anual..ca sa nu spun milioane de euro. Dracu sa va ia iar karma sa va **** bine.

 3. …Numai de bine……….multumim……
  Care regularizare la „CASS anuala”??????? Cand din 2012 nu s-a facut nici o regularizare pentru ca „nu au program”. Cand s-a dat legea acum 3 ani , cand ANAF-ul a preluat toate incasarile nu s-au gandit la regularizari???? Cum este posibil ca in 3 ani sa nu reusesaca sa regleze situatia?

 4. Guvernarile PSD au venit intotdeauna cu reducerea veniturilor PFA, dar acum depasesc orice imaginatie.D-le Ponta,ar trebui sa ne duci spre un trai mai bun,spre o viata mai decenta, nu inapoi spre saracie. Cat venit crezi ca realizeaza PFA,ma refer la cei mai multi dintre ei, ai idee d-le PREMIER? Se pare ca n-ai invatat nimic din lectia de la alegerile prezidentiale,caci incepi sa-ti etalezi din nou tupeul, d-le primministru si e pacat de poporul asta,care,in majoritatea lui traieste de pe o zi pe alta..Ce sa mai spun de faptul ca cei mai loviti sunt PFA cu venituri pana in 12000 pe luna,deci cei mai saraci ,pe cand cei cu venituri mai mari,sunt mai favorizati. Altfel spus,se ia de la saraci si sant favorizati cei cu venituri mai mari, ori asta numai social democratie nu e ,mai degraba seamana a ev mediu nicidecum a secolul xxl.Dar daca ma gandesc ca majoritatea parlamentarilor,guvernantilor,politicienilor au afaceri infloritoare ,imi dau seama de ce a fost conceput asa codul fiscal pt.PFA.D-le Ponta, aceasta este dezgustatoare,halucinanta.Daca tot vrei sa aduci bani la buget si esti in lipsa de idei,fa dumneata o impozitare progresiva ca un PSD-ist sadea ce te pretinzi,ca mi se pare mai corect si normal sa iei de la cei care au mai mult ca sa-i ajuti pe cei mai saraci.Ori d-ta, prin acest cod fiscal,dai impresia ca vrei sa-i protejezi pe cei cu venituri mai bune si sa-i impovarezi pe cei cu venituri mai mici. Macar schimba-ti d-le partidul,treci la liberali,sa nu mai incurci politicile fiscale.Oricum, daca aplici acest cod fiscal, vei lasa fara multe PFA, Va multumesc pentru grija d-voastra vizavi de bunastarea noastra in general,..si speram ca vom avea alegeri anticipate …
  PS: D-le premier,de impozitarea averilor mari ce se mai aude,n-ar fi mai bine venita decat acest cod fiscal de tot …plansul?

 5. Aş dori, dacă se poate, să îmi spuneţi ce anume se înţelege din alineatul următror:
  „(2) Regularizarea anuală a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu se efectuează în cazul persoanelor fizice care au realizat în cursul anului fiscal venituri dintr-o singură sursă de venit sau dintr-un singur loc de realizare a venitului.”

 6. Dacă sunt pensionar, am II cu beneficiu anual sub 3000 lei , nu înțeleg – mai trebuie să plătesc ceea ce mi se mai reține si din pensie (CAS, CASS) ?
  Mi se pare absurd să plătesc trimestrial peste 1500 lei ; ar însemna să lucrez pt a finanța din pensie statul !
  Impotența ANAF-ului, Poliției, Jandarmeriei de a controla evaziunile se răsfrâng asupra celor ce își plătesc cinstit taxele.
  Credeți că loteria bonurilor rezolvă ceva ? Sunt mii de magazine de cartier care dau marfa pe caiet..Cine va îndrăzni să mai ceară bon fiscal??
  Piețele sunt pline de angrosisti si distribuitori de produse evazionisti; la fel și târgurile . Nimeni nu ia masuri deși legi există!

 7. La punctul 11, impactul negativ nu e cauzat de plafonare si e mult mai mare.

  Dvs afirmati ca „crește costul fiscal pentru PFA cu venituri lunare sub 12.075 lei” insa plafonarea de 12075 exista deja si nu are vreun impact deoarece majoritatea PFA-urilor platesc la valoarea minima (35% din salariu mediu brut) si nu la venitul real.

  Impactul vine din schimbarea modului de calcul. Toate aceste PFA-uri vor plati din 2016 10.5% (conform punctul 9) din venitul lor real in loc de 26.5% din minim (35% din salariu mediu brut).

  La un calcul simplu (222/10.5*100) rezulta ca origine are venturi mai mare de 2114 si pana acum platea minimul va avea de platit mai mult (222 e contribbutia minima lunara pe 2015 si reprezinta 26.3% din 35% din SMB). Cine castiga sub 2114 va plati la fel.

  Nu imi dau seama la ce suma vor plati CAS-ul PFA-urile impozitate la norma.