HG 1397/2010 – Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

3697
ANEXA 2

NOMENCLATORUL "CREANTE FISCALE"

*Font 9*
┌────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│ Denumire creanta fiscala │ Temei legal │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Impozit pe venitul din salarii │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │
│ │ │modificarile si completarile ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Contributia individuala de asigurari │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │sociale retinuta de la asigurati │completarile ulterioare │
│ │ │Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de │
│ │ │pensii publice, cu modificarile si completarile│
│ │ │ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului │
│ │ │nr. 158/2005 privind concediile si indemniza- │
│ │ │tiile de asigurari sociale de sanatate, │
│ │ │aprobata cu modificari si completari prin │
│ │ │Legea nr. 399/2006, cu modificarile si │
│ │ │completarile ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Contributia de asigurari sociale │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │datorata pentru persoanele pentru │completarile ulterioare │
│ │care plata drepturilor se suporta din│Legea nr. 263/2010, cu modificarile si │
│ │bugetul asigurarilor pentru somaj │completarile ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Contributia de asigurare pentru │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │accidente de munca si boli │completarile ulterioare │
│ │profesionale pentru someri │Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru │
│ │ │accidente de munca si boli profesionale, │
│ │ │republicata │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Contributia de asigurari sociale │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │datorata de angajator │completarile ulterioare │
│ │ │Legea nr. 263/2010, cu modificarile si │
│ │ │completarile ulterioare, │
│ │ │Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005,│
│ │ │aprobata cu modificari si completari prin Legea│
│ │ │nr. 399/2006, cu modificarile si completarile │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Contributia de asigurare pentru │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │accidente de munca si boli │completarile ulterioare │
│ │profesionale datorata de angajator │Legea nr. 346/2002, republicata. │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Contributia pentru asigurari sociale │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │de sanatate retinuta de la asigurati │completarile ulterioare │
│ │ │Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul │
│ │ │sanatatii, cu modificarile si completarile │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Contributia pentru asigurari sociale │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │de sanatate datorata pentru │completarile ulterioare │
│ │persoanele pentru care plata │Legea nr. 95/2006, cu modificarile si │
│ │drepturilor se suporta din bugetul │completarile ulterioare │
│ │asigurarilor pentru somaj │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │Contributia de asigurari sociale de │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │sanatate pentru persoanele care se │completarile ulterioare │
│ │afla in concediu medical pentru │Legea nr. 95/2006, cu modificarile si │
│ │incapacitate de munca din cauza de │completarile ulterioare │
│ │accident de munca sau boala │ │
│ │profesionala, suportata de angajator,│ │
│ │conform Legii nr. 95/2006, cu │ │
│ │modificarile si completarile │ │
│ │ulterioare, si alte deduceri conform │ │
│ │legislatiei specifice privind │ │
│ │contributiile sociale │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │Contributia pentru asigurari sociale │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │de sanatate datorata de pensionari │completarile ulterioare │
│ │pentru veniturile din pensii care │Legea nr. 95/2006, cu modificarile si │
│ │depasesc plafonul prevazut de lege │completarile ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │Contributia pentru asigurari sociale │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │de sanatate datorata pentru │completarile ulterioare │
│ │persoanele care executa o pedeapsa │Legea nr. 95/2006, cu modificarile si │
│ │privativa de libertate sau se afla │completarile ulterioare │
│ │in arest preventiv │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 12 │Contributia individuala pentru │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │asigurari sociale de sanatate pentru │completarile ulterioare │
│ │persoanele aflate in concediu si │Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 │
│ │indemnizatie pentru cresterea │privind sustinerea familiei in vederea cresterii
│ │copilului pana la implinirea varstei │copilului, aprobata cu modificari si completari│
│ │de 2 ani si, in cazul copilului cu │prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si │
│ │handicap, pana la implinirea de catre│completarile ulterioare │
│ │copil a varstei de 3 ani sau se afla │Legea nr. 95/2006, cu modificarile si │
│ │in concediu si indemnizatie pentru │completarile ulterioare │
│ │cresterea copilului cu handicap cu │ │
│ │varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 13 │Contributia pentru asigurari sociale │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │de sanatate datorata de angajator │completarile ulterioare │
│ │ │Legea nr. 95/2006, cu modificarile si │
│ │ │completarile ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 14 │Contributia pentru concedii si │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │indemnizatii datorata de persoanele │completarile ulterioare │
│ │aflate in somaj │Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005,│
│ │ │aprobata cu modificari si completari prin Legea│
│ │ │nr. 399/2006, cu modificarile si completarile │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 15 │Contributia pentru concedii si │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │indemnizatii de la persoanele │completarile ulterioare │
│ │juridice sau fizice care au calitatea│Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005,│
│ │de angajator │aprobata cu modificari si completari prin Legea│
│ │ │nr. 399/2006, cu modificarile si completarile │
│ │ │ulterioare. │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 16 │Contributia individuala de asigurari │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │pentru somaj retinuta de la asigurati│completarile ulterioare │
│ │ │Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor│
│ │ │pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de │
│ │ │munca, cu modificarile si completarile │
│ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 17 │Contributia de asigurari pentru somaj│Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │datorata de angajator │completarile ulterioare │
│ │ │Legea nr. 76/2002, cu modificarile si │
│ │ │completarile ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 18 │Contributia angajatorilor la Fondul │Legii nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │de garantare pentru plata creantelor │completarile ulterioare │
│ │salariale │Legea nr. 200/2006 privind constituirea si │
│ │ │utilizarea Fondului de garantare pentru plata │
│ │ │creantelor salariale, cu modificarile ulterioare
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 19 │Contributia pentru asigurari sociale │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │de sanatate datorata pentru │completarile ulterioare │
│ │persoanele care fac parte dintr-o │Legea nr. 95/2006, cu modificarile si │
│ │familie care are dreptul la ajutor │completarile ulterioare; │
│ │social, potrivit Legii nr. 416/2001 │Legea nr. 416/2001 privind venitul minim │
│ │privind venitul minim garantat, cu │garantat, cu modificarile si completarile │
│ │modificarile si completarile │ulterioare │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 20 │Contributia individuala de sanatate │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │datorata pentru persoanele, cetateni │completarile ulterioare │
│ │straini, aflate in centrele de cazare│Legea nr. 95/2006, cu modificarile si │
│ │in vederea returnarii ori expulzarii,│completarile ulterioare │
│ │precum si pentru persoanele, cetateni│ │
│ │straini, victime ale traficului de │ │
│ │persoane, care se afla in timpul │ │
│ │procedurilor necesare stabilirii │ │
│ │identitatii si sunt cazate in │ │
│ │centrele special amenajate, potrivit │ │
│ │legii │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 21 │Contributia individuala de sanatate │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │datorata pentru persoanele care se │completarile ulterioare │
│ │afla in executarea masurilor │Legea nr. 95/2006, cu modificarile si │
│ │prevazute la art. 105, 113 si 114 din│completarile ulterioare │
│ │Codul penal, precum si pentru │ │
│ │persoanele care se afla in perioada │ │
│ │de amanare sau intrerupere a execu- │ │
│ │tarii pedepsei privative de libertate│ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 22 │Contributia individuala de sanatate │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │datorata pentru personalul monahal al│completarile ulterioare │
│ │cultelor recunoscute │Legea nr. 95/2006, cu modificarile si │
│ │ │completarile ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 23 │Contributia individuala de sanatate │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │datorata pentru persoanele, cetateni │completarile ulterioare │
│ │romani, care sunt victime ale │Legea nr. 95/2006, cu modificarile si │
│ │traficului de persoane, pentru o │completarile ulterioare │
│ │perioada de cel mult 12 luni │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 24 │Contributia de asigurari sociale de │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │sanatate datorata de angajator pentru│completarile ulterioare │
│ │persoanele care se afla in concediu │Legea nr. 95/2006, cu modificarile si │
│ │medical pentru incapacitate de munca,│completarile ulterioare │
│ │din cauza unui accident de munca sau │ │
│ │boala profesionala suportata din │ │
│ │Fondul de asigurare pentru accidente │ │
│ │de munca si boli profesionale │ │
│ │(FAAMBP), conform Legii nr. 95/2006, │ │
│ │cu modificarile si completarile │ │
│ │ulterioare │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 25 │Contributia individuala de asigurari │art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului │
│ │sociale datorata de persoanele care │nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea │
│ │realizeaza venituri de natura │Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte│
│ │profesionala, altele decat cele de │masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea │
│ │natura salariala │nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 26 │Contributia individuala de asigurari │art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului │
│ │pentru somaj datorata de persoanele │nr. 58/2010, aprobata prin Legea nr. 279/2010, │
│ │care realizeaza venituri de natura │cu modificarile ulterioare │
│ │profesionala, altele decat cele de │ │
│ │natura salariala │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 27 │Impozit pe veniturile din pensii │Legea nr. 571/2003, cu modificarile si │
│ │ │completarile ulterioare │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 28 │Impozit pe veniturile din drepturi de│art. III alin. (1) si (11) din Ordonanta de │
│ │autor si drepturi conexe, definite │urgenta a Guvernului nr. 58/2010, aprobata prin│
│ │potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 │Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare │
│ │din Legea nr. 571/2003, cu modifi- │ │
│ │carile si completarile ulterioare │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 29 │Impozit pe veniturile rezultate din │art. III alin. (1) si (11) din Ordonanta de │
│ │activitati profesionale desfasurate │urgenta a Guvernului nr. 58/2010, aprobata prin│
│ │in baza contractelor/conventiilor │Legea nr. 279/2010, cu modificarile ulterioare │
│ │incheiate potrivit Codului civil │ │
└────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

- Publicitate -

4 COMENTARII

  1. […] a obligatiilor prevazute in Nomenclatorul “Creante fiscale” din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind […]